تفاوت در جذب و بهره‌وری فسفر در دو رقم گیاه گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum Mill.)
1. تفاوت در جذب و بهره‌وری فسفر در دو رقم گیاه گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum Mill.)

رقیه حاجی بلند؛ شیوا آقازاده؛ الناز رادپور

دوره 6، شماره 21 ، تابستان 1393، ، صفحه 53-70

چکیده
  کمبود فسفر یکی از بیماری‌های تغذیه‌ای رایج در گیاهان زراعی و باغی است. گونه‌ها و ژنوتیپ‌های مختلف از نظر تحمل کمبود از یکدیگر متفاوتند. در پژوهش حاضر، آثار کمبود فسفر در یک رقم بومی (پیاذر) و یک رقم وارداتی ...  بیشتر