بررسی گیاه‌پالایی فلزات سنگین و هیدروکربن‌های نفت‌‌خام با استفاده از گیاه پریوش (Catharanthus roseus)
1. بررسی گیاه‌پالایی فلزات سنگین و هیدروکربن‌های نفت‌‌خام با استفاده از گیاه پریوش (Catharanthus roseus)

مهری عسکری مهرآبادی؛ فریبا امینی؛ پریسا ثابتی

دوره 6، شماره 21 ، تابستان 1393، ، صفحه 111-126

چکیده
  آلودگی نفت‌خام پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر در مناطق تولید و مصرف‌کننده نفت در سراسر جهان است که از خطای انسانی، تخلیه‌های تصادفی و منابع دیگر سرچشمه می‌گیرد. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی توانایی گیاه‌پالایی ...  بیشتر