تأثیر تلقیح دو گونه قارچ میکوریز آربوسکولار بر بیان ژن لیمونن‌سنتاز در ژنوتیپ‌های نعنا سبز (Mentha spicata L.)
1. تأثیر تلقیح دو گونه قارچ میکوریز آربوسکولار بر بیان ژن لیمونن‌سنتاز در ژنوتیپ‌های نعنا سبز (Mentha spicata L.)

معصومه احمدی خویی؛ لیلا شبانی

دوره 7، شماره 23 ، بهار 1394، ، صفحه 51-62

چکیده
  نعنا سبز (Mentha spicata L.) گیاهی با اهمیت اقتصادی و خاصیت دارویی زیاد از تیره Lamiaceae است که به علت سنتز مقادیر زیادی مونوترپن (اسانس) به عنوان مدلی برای متابولیسم این ترکیبات مورد توجه پژوهشگران مختلف قرار دارد. ...  بیشتر