بررسی برخی از ویژگی‌های اکوفیزیولوژیک گیاه Michauxia laevigata در دو مرحله رویشی و زایشی
1. بررسی برخی از ویژگی‌های اکوفیزیولوژیک گیاه Michauxia laevigata در دو مرحله رویشی و زایشی

وهب جعفریان؛ آرزو تعللی

دوره 7، شماره 24 ، تابستان 1394، ، صفحه 27-38

چکیده
  گل شکافته (Michauxia laevigata) از تیره Campanulaceae هست که در ایران و بخش‌هایی از ارمنستان می‌روید. در این پژوهش سعی شده است تا ضمن معرفی این گیاه به شناخت ویژگی‌های اکولوژیک آن نظیر: مشخصات رویشگاه، اسیدیته، هدایت ...  بیشتر