تأثیر شوری و آسکوربیک اسید بر رشد، روابط آبی و روابط اسمزی در گیاه شاهی (Lepidium sativum)
1. تأثیر شوری و آسکوربیک اسید بر رشد، روابط آبی و روابط اسمزی در گیاه شاهی (Lepidium sativum)

نادر چاپارزاده؛ آزاده نجار خدابخش؛ محمد پاژنگ؛ لیلا زرندی میاندوآب

دوره 7، شماره 24 ، تابستان 1394، ، صفحه 39-52

چکیده
  شوری خاک در مناطق خشک و نیمه خشک یکی از تنش‌های اصلی گیاهان قلمداد می‌شود که می‌تواند اثر منفی بر تولید محصول داشته باشد. در پژوهش حاضر، به علت اهمیت دارویی و غذایی گیاه شاهی، اثر برهم کنش شوری (225 میلی‌مولار ...  بیشتر