ارزیابی تاثیر محرک‌ها بر پاسخ بیوشیمیایی و بیان ژن‌های درگیر در بیوسنتز سزکوئی‌ترپنوئیدها در کشت ریشه‌های مویین سنبل‌الطیب
1. ارزیابی تاثیر محرک‌ها بر پاسخ بیوشیمیایی و بیان ژن‌های درگیر در بیوسنتز سزکوئی‌ترپنوئیدها در کشت ریشه‌های مویین سنبل‌الطیب

ویدا مدنی؛ ناصر زارع؛ رسول اصغری زکریا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2020.122350.1207

چکیده
  ریزنمونه‌های برگ و دمبرگ حاصل از گیاهچه‌های رشد کرده گیاه سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.) در شرایط درون ‌شیشه‌ای، با سویه A4 اگروباکتریوم رایزوژنز rhizogenesis) (Agrobacterium تلقیح گردید تا ریشه مویین تولید شود. ریشه‌های ...  بیشتر
کالوس‌زایی ریزنمونه‌های ریشه‌ای چهار گونه‌ از تیره Solanaceae پس از مجاورت با Agrobacterium rhizogenes
2. کالوس‌زایی ریزنمونه‌های ریشه‌ای چهار گونه‌ از تیره Solanaceae پس از مجاورت با Agrobacterium rhizogenes

زهرا شاکران؛ مهرناز کیهان‌فر

دوره 7، شماره 25 ، پاییز 1394، ، صفحه 69-84

چکیده
  پژوهش‌های انجام شده پیرامون ریزنمونه‌های گیاهی که تحت تأثیر باکتری Agrobacterium rhizogenes قرار گرفته بودند، نشان می‌دهد که علاوه بر امکان تشکیل ریشه‌های مویین در این بافت‌ها، احتمال رخداد ویژگی‌های ریختی ...  بیشتر