همزیستی قارچ‌های میکوریز آربوسکولار با گیاه دارویی آویشن کوهی در فصل‌های بهار و پاییز و ارتباط آن با عناصر خاک در حوزه آبخیز نوژیان لرستان
1. همزیستی قارچ‌های میکوریز آربوسکولار با گیاه دارویی آویشن کوهی در فصل‌های بهار و پاییز و ارتباط آن با عناصر خاک در حوزه آبخیز نوژیان لرستان

پروین رامک؛ سوسن ترکاشوند؛ رؤیا رضوی‌زاده

دوره 8، شماره 28 ، تابستان 1395، ، صفحه 31-46

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2016.20699

چکیده
  قارچ‌های میکوریز آربوسکولار، مهم‌ترین میکروارگانیسم‌های خاک هستند که نقش مهمی در حاصلخیزی خاک دارند. در تحقیق حاضر، همبستگی عناصر غذایی خاک با کلونیزاسیون و تعداد اسپور قارچ‌های میکوریز آربوسکولار ...  بیشتر