اثر سالیسیلیک اسید بر غلظت برخی عناصر غذایی، پروتئین و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی ریحان (Ocimum basilicum) تحت تنش سرب
1. اثر سالیسیلیک اسید بر غلظت برخی عناصر غذایی، پروتئین و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی ریحان (Ocimum basilicum) تحت تنش سرب

علی پاداش؛ احمد قنبری؛ محمدرضا اصغری‌پور

دوره 8، شماره 27 ، بهار 1395، ، صفحه 17-32

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2016.20691

چکیده
  امروزه کاربرد ترکیبات فنلی و تنظیم‌کننده رشد گیاه مانند سالیسیلیک اسید، به منظور کاهش آثار منفی ناشی از تنش‌های مختلف مطرح شده است. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی تأثیر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید بر سمّیت ...  بیشتر