بررسی اثر دگرآسیبی علف هرز اویارسلام (Cyperus difformis)‌ بر مراحل پنجه‌زنی، گل‌دهی و رسیدن دانه برنج (Oryza sativa) طارم محلی
1. بررسی اثر دگرآسیبی علف هرز اویارسلام (Cyperus difformis)‌ بر مراحل پنجه‌زنی، گل‌دهی و رسیدن دانه برنج (Oryza sativa) طارم محلی

سکینه اسمعیلی کناری؛ منیر حسین‌زاده نمین؛ خدیجه کیارستمی؛ الهیار فلاح

دوره 8، شماره 28 ، تابستان 1395، ، صفحه 15-30

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2016.20698

چکیده
  گیاه برنج از غلات مهمی است که غذای اصلی بیش از نیمی مردم جهان است و گیاه اویارسلام علف هرزی است که در مزارع برنج استان‌های شمالی ایران می‌روید. پژوهش حاضر به منظور بررسی آثار دگرآسیبی اویارسلام بر برنج ...  بیشتر