بررسی تأثیر امواج فراصوت بر ویژگی‌های رشدی و بیوشیمیایی کشت سلولی خشخاش ایرانی و تولید تبائین در آن
1. بررسی تأثیر امواج فراصوت بر ویژگی‌های رشدی و بیوشیمیایی کشت سلولی خشخاش ایرانی و تولید تبائین در آن

علی اصغر عسکری؛ ناصر زارع؛ رسول اصغری زکریا؛ سعید خماری؛ لیلی هنرمند

دوره 8، شماره 28 ، تابستان 1395، ، صفحه 47-62

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2016.20700

چکیده
  امواج فراصوت با انرژی پایین، آثار فیزیولوژیک متعددی بر سلول‌ها و بافت‌های گیاهی داشته و کاربردهای مهمی در بیوتکنولوژی گیاهی به ویژه در تحریک تولید متابولیت‌های ثانویه دارا است. در پژوهش حاضر، اثر ...  بیشتر