پاسخ‌های فیزیولوژیکی گیاه Vetiver zizanioides به شیرابه پسماند شهری
1. پاسخ‌های فیزیولوژیکی گیاه Vetiver zizanioides به شیرابه پسماند شهری

ساسان محسن‌زاده؛ نادره نادری؛ مهدی نظری

دوره 8، شماره 28 ، تابستان 1395، ، صفحه 79-96

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2016.20702

چکیده
  گیاه Vetiver zizanioides (وتیور) به دلیل تحمل به تغییرات اسیدیته خاک و دماهای متفاوت، رشد سریع توده زیستی و داشتن آستانه تحمل بالا در برابر ترکیبات آلی و غیرآلی از جمله فلزات سنگین موجود در شیرابه ناشی از عملیات ...  بیشتر