بررسی بیان ژن‌های abc ترانسپورتر و متالوتیونین در گیاهچه‌های Festuca arundinacea تلقیح‌شده با قارچ Funneliformis intraradices در تنش سمیت نیکل
1. بررسی بیان ژن‌های abc ترانسپورتر و متالوتیونین در گیاهچه‌های Festuca arundinacea تلقیح‌شده با قارچ Funneliformis intraradices در تنش سمیت نیکل

معصومه رفیعی؛ لیلا شبانی

دوره 8، شماره 29 ، پاییز 1395، ، صفحه 65-76

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2016.21036

چکیده
  در گیاهان، شبکۀ پیچیده‌ای از فرایندهای انتقال وجود دارد که در حفظ غلظت یون‌های فلزی ضروری در کده‌های سلولی مختلف عمل می‌کنند و بنابراین آسیب ایجادشده از طریق ورود عناصر به درون سیتوسول را کاهش می‌دهند. ...  بیشتر