تأثیر بعضی عوامل محیطی بر ویژگی‌های رویشی، جوانه‏زنی بذر و مواد مؤثّر کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides)
1. تأثیر بعضی عوامل محیطی بر ویژگی‌های رویشی، جوانه‏زنی بذر و مواد مؤثّر کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides)

یونس عصری؛ مریم فیروزی اردستانی؛ مینا ربیعی؛ غلامرضا بخشی خانیکی

دوره 8، شماره 29 ، پاییز 1395، ، صفحه 91-106

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2016.21038

چکیده
  در پژوهش حاضر، رابطۀ بین ارتفاع از سطح دریا، ویژگی‌های اقلیمی و خاک به‌ عنوان عوامل مهم و اثرگذار بر ویژگی‌های رویشی، جوانه‏زنی بذر و اسانس کاکوتی کوهی بررسی شد. به این منظور سه رویشگاه این گونه با ...  بیشتر