موضوعات = زیست‌سلولی گیاهی
بهینه‌سازی القای جنین‌زایی سوماتیکی در گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum L.) رقم Money Maker

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 87-100

10.22108/ijpb.2024.138740.1333

اسما زاهدی؛ نسرین مشتاقی؛ عبدالرضا باقری؛ امین میرشمسی کاخکی


تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد بر کالوس‌زایی، باززایی و تولید سوخ در گیاه والک (Allium akaka subsp. akaka)

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 69-80

10.22108/ijpb.2019.111214.1101

آرزو پازوکی؛ محبوبه زارع مهرجردی؛ مریم نوروزی؛ شیرین دیانتی دیلمی