موضوعات = ژنتیک گیاهی
بررسی الگوی بیانی برخی MicroRNA های کاندید در اطلسی تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22108/ijpb.2024.139917.1348

نسرین مشتاقی


تأثیر نوع و غلظت عوامل محرک بر ویژگی‌های بیوشیمیایی و تولید متابولیت‌های ثانویۀ بافت کالوس گیاه مورینگا (Moringa oleifera L.)

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 93-112

10.22108/ijpb.2023.138311.1325

مهران نوروزپور؛ رسول اصغری زکریا؛ ناصر زارع؛ حسینعلی ابراهیمی؛ حامد پارسا؛ شیما بورنگ


ارزیابی تحمل به تنش یخ‌زدگی در چهار رقم زیتون (بومی و خارجی) بر اساس شاخص-های فیزیولوژیک در شرایط خو‌سرمایی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 37-50

10.22108/ijpb.2019.115335.1137

طیبه بساکی؛ سید مجتبی خیام نکویی؛ ثریا کرمی؛ سکینه فرجی؛ مریم جلیلی


مقایسه و آنالیز بیوانفورماتیکی ژنوم کامل کلروپلاستی سه رقم توت فرنگی F.vesca, F.virginiana, F.chiloensis

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 63-76

10.22108/ijpb.2019.113723.1118

فرشید طلعت؛ نسا غفاری؛ ابوالحسن فجری؛ مهدی بدری انرجان