دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تأثیر نوع و غلظت عوامل محرک بر ویژگی‌های بیوشیمیایی و تولید متابولیت‌های ثانویه بافت کالوس گیاه مورینگا (Moringa oleifera L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.22108/ijpb.2023.138311.1325

مهران نوروزپور؛ رسول اصغری؛ ناصر زارع؛ حسینعلی ابراهیمی؛ حامد پارسا؛ شیما بورنگ


مطالعه اثر باندهای مختلف پرتوهای ماوراء‌بنفش (UV) بر القا تنش اکسیداتیو و مکانیسم‌های مقاومت به آن در گیاهچه بادرنجبویه (Melissa officinalis)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1402

10.22108/ijpb.2023.136545.1312

مریم مظاهری تیرانی؛ محمد فلفلیان؛ سلیمان دیانی


پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه زعفران در طی برهمکنش ملاتونین و تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1402

10.22108/ijpb.2023.138544.1329

پروانه همتی حسن گاویار؛ حمزه امیری؛ مارینو بی. آرنائو؛ سیف الله بهرامی کیا


تأثیر ورمی‌کمپوست و متانول بر روند تغییرات اجزای فلورسانس کلروفیل ‏و برخی صفات فیزیولوژیکی تریتیکاله تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

10.22108/ijpb.2023.138576.1332

خدیجه صورآذر‏؛ رئوف سید شریفی