دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی آرایه شناختی برخی از گونه‌های ایرانی سرده گل فراموشم مکن از تیره گاو زبانیان با استفاده از صفات ریز ریخت‌شناسی کاسه گل و فندقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22108/ijpb.2024.138560.1331

بهاره اکبرنژاد؛ فر خ قهرمانی نژاد؛ محمود بیدارلرد؛ مهرشید ریاحی؛ احسان حسینی


بررسی الگوی بیانی برخی MicroRNA های کاندید در اطلسی تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22108/ijpb.2024.139917.1348

نسرین مشتاقی


پاسخ فیزیولوژیکی و فتوسنتزی برخی ژنوتیپ‌های گندم تحت شرایط گرد و خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1403

10.22108/ijpb.2024.139885.1345

صبا عمید؛ آرش فاضلی؛ رضا حقی؛ مسعود بازگیر


بررسی تاثیر حضور مقادیر سمی نیکل و روی بر تغییر حساسیت، مقاومت و رشد در گیاه گلرنگ (رقم گلدشت) به تنش زیستی شته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1403

10.22108/ijpb.2024.137424.1362

فاطمه سید آبادی؛ محسن مهرپرور؛ سید مظفر منصوری؛ حسین مظفری


پالایش زیستی رنگ اسیدبلو 113 توسط میکروجلبک سبز-آبی اسپیرولینا پلاتنسیس تحت تیمار ساکارز و فقدان منابع کربن و نیتروژن معدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1403

10.22108/ijpb.2024.141892.1367

آذین غفاری زاده؛ مریم مددکار حق جو


تأثیر نوع و غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد گیاهی بر میزان تولید بافت کالوس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) و ترکیبات بیوشیمیایی و متابولیت های ثانویه در شرایط درون شیشه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1403

10.22108/ijpb.2024.141006.1359

َشیما بورنگ؛ سدابه جهانبخش گده کهریز؛ رسول اصغری؛ حامد پارسا؛ مهران نوروزپور