بررسی مقایسه‌ای و شاخص سازی فیزیولوژیکی پلی ساکاریدها خارج سلولی در کشت سلول و تکثیر سیانوباکتری‌ها
1. بررسی مقایسه‌ای و شاخص سازی فیزیولوژیکی پلی ساکاریدها خارج سلولی در کشت سلول و تکثیر سیانوباکتری‌ها

رضوان کرمی برزآباد؛ عاطفه سعادت خواه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1398

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2019.118374.1163

چکیده
  پلی ساکاریدهای خارج سلولی ترکیبات پلی مری هستند که در بعضی از جنس‌های سیانوباکتری ها تولید می‌شوند. در این پژوهش، ویژگی‌های فیزیولوژیکی و پلی ساکاریدهای خارج سلولی در سه سیانوباکتری مختلف؛ ریسه‌ای ...  بیشتر
مقایسه چند کود زیستی بر روی ویژگی‌های ریختی و غلظت عناصر غذایی ماکرو در گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L)
2. مقایسه چند کود زیستی بر روی ویژگی‌های ریختی و غلظت عناصر غذایی ماکرو در گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L)

فهیمه مرادی لارمائی؛ شکوفه رضائی؛ علی خانمیرزایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2020.120922.1193

چکیده
  در سال‌های اخیر اثرات زیست‌محیطی ناشی از مصرف کودهای شیمیائی، توجه به کشاورزی پایدار و افزایش تقاضا برای گیاهان دارویی سالم، لزوم مدیریت تغذیه‌ای تلفیقی و جایگزینی کودهای شیمیایی با کودهای زیستی ...  بیشتر
تأثیر محلول پاشی سدیم سلنات، تیتانیوم دی اکسید و تنظیم کننده رشدآلی بر برخی صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و درصد روغن گلرنگ (Carthamus tinctorius) تحت تنش خشکی
3. تأثیر محلول پاشی سدیم سلنات، تیتانیوم دی اکسید و تنظیم کننده رشدآلی بر برخی صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و درصد روغن گلرنگ (Carthamus tinctorius) تحت تنش خشکی

رقیه حمیدی؛ علیرضا سیروس مهر؛ احمد قنبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2020.120569.1189

چکیده
  به منظور مطالعه تأثیر محلول پاشی سلنات سدیم، دی اکسید تیتانیوم و تنظیم کننده رشد (هامون گرین®) روی برخی صفات فیزیولوژیک، عملکرد و درصد روغن رقم گلدشت گلرنگ تحت تنش خشکی، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده ...  بیشتر
عوامل محیطی موثر بر پراکنش گیاهان مناطق مرطوب کوهستانی لرستان
4. عوامل محیطی موثر بر پراکنش گیاهان مناطق مرطوب کوهستانی لرستان

محمد مهرنیا؛ عادل جلیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2020.119623.1180

چکیده
  بخش عمده لرستان کوهستانی و بارش مناطق کوهستانی استان عمدتا بصورت برف می باشد( 750 تا 950 میلیمتر). برف نقش یک مخزن طبیعی را ایفا نموده که ذوب تدریجی آن باعث پیدایش مناطق مرطوب و حضور بیشتر گیاهان در عرصه های ...  بیشتر
ارزیابی تاثیر محرک‌ها بر پاسخ بیوشیمیایی و بیان ژن‌های درگیر در بیوسنتز سزکوئی‌ترپنوئیدها در کشت ریشه‌های مویین سنبل‌الطیب
5. ارزیابی تاثیر محرک‌ها بر پاسخ بیوشیمیایی و بیان ژن‌های درگیر در بیوسنتز سزکوئی‌ترپنوئیدها در کشت ریشه‌های مویین سنبل‌الطیب

ویدا مدنی؛ ناصر زارع؛ رسول اصغری زکریا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2020.122350.1207

چکیده
  ریزنمونه‌های برگ و دمبرگ حاصل از گیاهچه‌های رشد کرده گیاه سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.) در شرایط درون ‌شیشه‌ای، با سویه A4 اگروباکتریوم رایزوژنز rhizogenesis) (Agrobacterium تلقیح گردید تا ریشه مویین تولید شود. ریشه‌های ...  بیشتر
تأثیر ارتفاع بر تغییرات روزانه ظرفیت آنتی اکسیدانی و مهار نوری موقتی در گیاه Marrubium vulgare
6. تأثیر ارتفاع بر تغییرات روزانه ظرفیت آنتی اکسیدانی و مهار نوری موقتی در گیاه Marrubium vulgare

قادر حبیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2020.120483.1188

چکیده
  پژوهشهای زیادی به ظرفیت آنتیاکسیدانی گیاهان دارویی پرداختهاند ولی اطلاعات کمی درباره نوسان روزانه ظرفیت آنتیاکسیدانی و واکنشهای فتوشیمیایی در این گیاهان وجود دارد. از اینرو، در این تحقیق، تغییرات ...  بیشتر
بررسی تاثیر فلوراید بر جوانه زنی، ساختار تشریحی و مورفولوژی ترشک (L. Rumex cripsus)
7. بررسی تاثیر فلوراید بر جوانه زنی، ساختار تشریحی و مورفولوژی ترشک (L. Rumex cripsus)

فاطمه نژاد حبیب وش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2020.122193.1205

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر سطوح مختلف تنش سدیم فلوراید بر جوانه‌زنی بذور و مراحل رشد اولیه گیاهچه ترشک در قالب طرح پایه کاملا تصادفی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که درصد جوانه زنی در بین تیمارهای ...  بیشتر
بررسی سیستماتیکی گونه‌های Paspalum (Poaceae) در ایران
8. بررسی سیستماتیکی گونه‌های Paspalum (Poaceae) در ایران

زهرا فقیه؛ مریم کشاورزی؛ آرمان محمودی آطاقوری؛ سمانه مسافری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2020.121656.1201

چکیده
  Paspalum یکی از بزرگترین جنس‌های خانواده غلات است که در زیستگاه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری از مناطق ساحلی شنی تا باتلاق‌های شور وجود دارد. در ایران تنها دو گونه از این جنس وجود دارد که عمدتاً در سواحل جنوبی ...  بیشتر
تاثیر یونیکونازول، قارچ میکوریز و باکتری سودوموناس بر فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و اسمولیت‌های سازگار گندم در شرایط شوری خاک
9. تاثیر یونیکونازول، قارچ میکوریز و باکتری سودوموناس بر فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و اسمولیت‌های سازگار گندم در شرایط شوری خاک

فاطمه اقایی؛ رئوف سید شریفی؛ حامد نریمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2020.118656.1169

چکیده
  به‌منظور بررسی تاثیر یونیکونازول و کودهای زیستی بر فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و اسمولیت‌های سازگار گندم رقم زاگرس در شرایط شوری خاک، آزمایش فاکتوریلی در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی ...  بیشتر
اثر کلرید سدیم روی تعدیل تنش کادمیوم، سیستم آنتی اکسیدانی و جذب و تجمع کادمیوم در گیاه پنیرک
10. اثر کلرید سدیم روی تعدیل تنش کادمیوم، سیستم آنتی اکسیدانی و جذب و تجمع کادمیوم در گیاه پنیرک

الهام جعفر حدادیان؛ پرژک ذوفن؛ محمد شفیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2021.122156.1204

چکیده
  این مطالعه با هدف تاثیر شوری ملایم بر سمیت القاء شده توسط کادمیوم در گیاه پنیرک انجام شد. چهل روز پس از کشت بذرها در سینی های نشاء، گیاهان به محلول های غذایی با شرایط کنترل شده نوری و دمایی انتقال یافتند. ...  بیشتر