دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تاثیر پیش‌تیمار سالیسیلیک‌اسید و نیتریک‌اکسید بر کاهش سمیت نانوذرات روی در گیاه فلومیس Phlomis tuberosa

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402

10.22108/ijpb.2023.136672.1310

الهام قاسمی فر؛ قادر حبیبی


تأثیر نوع و غلظت عوامل محرک بر ویژگی‌های بیوشیمیایی و تولید متابولیت‌های ثانویه بافت کالوس گیاه مورینگا (Moringa oleifera L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.22108/ijpb.2023.138311.1325

مهران نوروزپور؛ رسول اصغری؛ ناصر زارع؛ حسینعلی ابراهیمی؛ حامد پارسا؛ شیما بورنگ


مطالعه‌ی تکوین اندام زایشی نر و ماده در گیاه بادرشبو Dracocephalum moldavica L. (تیره نعنائیان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.22108/ijpb.2023.137260.1316

معصومه ماهوت فروشها؛ سایه جعفری مرندی؛ گلناز تجدد؛ مریم پیوندی


مطالعه اثر باندهای مختلف پرتوهای ماوراء‌بنفش (UV) بر القا تنش اکسیداتیو و مکانیسم‌های مقاومت به آن در گیاهچه بادرنجبویه (Melissa officinalis)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1402

10.22108/ijpb.2023.136545.1312

مریم مظاهری تیرانی؛ محمد فلفلیان؛ سلیمان دیانی