دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

بررسی آرایه شناختی برخی از گونه‌های ایرانی سرده گل فراموشم مکن از تیره گاو زبانیان با استفاده از صفات ریز ریخت‌شناسی کاسه گل و فندقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22108/ijpb.2024.138560.1331

بهاره اکبرنژاد؛ فر خ قهرمانی نژاد؛ محمود بیدارلرد؛ مهرشید ریاحی؛ احسان حسینی


تاثیر کاربرد برگی کلسیم و تلقیح با قارچ اندوفیت Serendipita indica بر بهبود رشد، رنگیزه‌های فتوسنتزی و افزایش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی انگور بی‌دانه سفید تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.22108/ijpb.2024.139540.1338

امین ایسپره؛ مهدی قبولی؛ احمد ارشادی؛ روح الله کریمی؛ زهرا موحدی


بررسی اثرات نانوذره اکسید آهن سنتز شده و سالیسیلیک اسید بر تغییر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهچه های استبرق (Calotropis procera)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.22108/ijpb.2024.139387.1336

فاطمه ادب آوازه؛ رویا رضوی زاده؛ شهرام پورسیدی؛ نازی نادرنژاد؛ حسین مظفری


بررسی الگوی بیانی برخی MicroRNA های کاندید در اطلسی تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22108/ijpb.2024.139917.1348

نسرین مشتاقی


مقایسه ی برخی از پاسخ های رشدی، بیوشیمیایی و هورمونی سرشاخه های گال دار دو گونه از درختان بید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

10.22108/ijpb.2024.140106.1349

بهروز صالحی اسکندری؛ شهلا کاظمی


پاسخ فیزیولوژیکی و فتوسنتزی برخی ژنوتیپ‌های گندم تحت شرایط گرد و خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1403

10.22108/ijpb.2024.139885.1345

صبا عمید؛ آرش فاضلی؛ رضا حقی؛ مسعود بازگیر