بررسی تأثیر غلظت‌های میکرومولاری کلرات بر روی جذب نیترات توسط HATS، در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا
1. بررسی تأثیر غلظت‌های میکرومولاری کلرات بر روی جذب نیترات توسط HATS، در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا

پرژک ذوفن؛ منصور شریعتی

دوره 2، شماره 5 ، پاییز 1389، ، صفحه 25-36

چکیده
  تأثیر غلظت‌های میکرومولاری کلرات بین 0 تا 100 میکرومولار به عنوان یک ماده آنالوگ نیترات، بر روی فعالیت سیستم با تمایل بالای نیترات در شرایط بدون نیترات در دو اسیدیته 6 و 5/6 یا همراه با سه غلظت نیترات شامل ...  بیشتر