اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر منصور شریعتی

زیست شناسی استاد زیست شناسی دانشگده علوم دانشگاه اصفهان

sci.ui.ac.ir/~mansour
mansoursci.ui.ac.ir

سردبیر

دکتر منصور شریعتی

زیست شناسی استاد زیست شناسی دانشگده علوم دانشگاه اصفهان

sci.ui.ac.ir/~mansour
mansoursci.ui.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر لیلا گرجی

آب و هواشناسی دانشگاه اصفهان

ijpbres.ui.ac.ir
+9837933195

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Dr.Mehrnaz Keyhanfar

Biochemistry Flinders University, South Australia, Australia

scholar.google.com/citations?user=hkbYtkoAAAAJ&hl=en
mehrnaz.keyhanfarflinders.edu.au
0000-0002-3924-792X

Dr.Mansour Karimi

Biotechnology Molecular Genetics (Biotechnology), Ghent University- Belgium

scholar.google.com/citations?user=L8nwtJEAAAAJ&hl=en
mansourkadegmail.com
0000-0002-0246-9318

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی اکبر احسانپور

زیست شناسی استاد زیست شناسی دانشگده علوم دانشگاه اصفهان

sci.ui.ac.ir/~ehsanpou
ehsanpousci.ui.ac.ir

دکتر شاهین زارع مبارکه

زیست شناسی استاد زیست شناسی دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران

zarrekhayam.ut.ac.ir

دکتر محمدرضا زمانی

زیست شناسی استاد سلولی و مولکولی گیاهی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

www.nigeb.ac.ir/web/planet/3
zamaninigeb.ac.ir

دکتر محمدرضا رحیمی‌نژاد رنجبر

تاکسونومی و بیوسیستماتیک استاد زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

mrrsci.ui.ac.ir

دکتر فائزه قناتی

علوم گیاهی استاد علوم گیاهی انشکده علوم زیستی،دانشگاه تربیت مدرس

ghangiamodares.ac.ir

دکتر علی اصغر معصومی

زیست شناسی، تاکسونومی گیاهی استادسیستماتیک گیاهی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

maassoumirifr-ac.ir

دکتر منصور شریعتی

زیست شناسی استاد زیست شناسی دانشگده علوم دانشگاه اصفهان

mansoursci.ui.ac.ir