مدیر مسئول


دکتر منصور شریعتی استاد زیست شناسی دانشگده علوم دانشگاه اصفهان

زیست شناسی

سردبیر


دکتر منصور شریعتی استاد زیست شناسی دانشگده علوم دانشگاه اصفهان

زیست شناسی

کارشناس نشریه


دکتر لیلا گرجی دانشگاه اصفهان

جغرافیا- مخاطرات آب و هوا

  • ijpbres.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبر احسانپور استاد زیست شناسی دانشگده علوم دانشگاه اصفهان

زیست شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا رحیمی‌نژاد رنجبر استاد زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

تاکسونومی و بیوسیستماتیک

  • mrrsci.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر شاهین زارع مبارکه استاد زیست شناسی دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران

زیست شناسی

  • zarrekhayam.ut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا زمانی استاد سلولی و مولکولی گیاهی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

زیست شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر منصور شریعتی استاد زیست شناسی دانشگده علوم دانشگاه اصفهان

زیست شناسی

  • mansoursci.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر فائزه قناتی استاد علوم گیاهی انشکده علوم زیستی،دانشگاه تربیت مدرس

علوم گیاهی

  • ghangiamodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اصغر معصومی استادسیستماتیک گیاهی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

زیست شناسی، تاکسونومی گیاهی

  • maassoumirifr-ac.ir