مدیر مسئول


دکتر منصور شریعتی استاد زیست شناسی دانشگده علوم دانشگاه اصفهان

زیست شناسی

  • mansoursci.ui.ac.ir

سردبیر


دکتر منصور شریعتی استاد زیست شناسی دانشگده علوم دانشگاه اصفهان

زیست شناسی

  • mansoursci.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبر احسانپور استاد زیست شناسی دانشگده علوم دانشگاه اصفهان

زیست شناسی

  • ehsanpousci.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا رحیمی‌نژاد رنجبر استاد زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

تاکسونومی و بیوسیستماتیک

  • mrrsci.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر شاهین زارع مبارکه استاد زیست شناسی دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران

زیست شناسی

  • zarrekhayam.ut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا زمانی استاد سلولی و مولکولی گیاهی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

زیست شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر منصور شریعتی استاد زیست شناسی دانشگده علوم دانشگاه اصفهان

زیست شناسی

  • mansoursci.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر فائزه قناتی استاد علوم گیاهی انشکده علوم زیستی،دانشگاه تربیت مدرس

علوم گیاهی

  • ghangiamodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اصغر معصومی استادسیستماتیک گیاهی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

زیست شناسی، تاکسونومی گیاهی

  • maassoumirifr-ac.ir

کارشناس نشریه


دکتر لیلا گرجی دانشگاه اصفهان

جغرافیا- مخاطرات آب و هوا

  • ijpbres.ui.ac.ir