مدیر مسئول


دکتر منصور شریعتی استاد زیست شناسی دانشگده علوم دانشگاه اصفهان

زیست شناسی

سردبیر


دکتر منصور شریعتی استاد زیست شناسی دانشگده علوم دانشگاه اصفهان

زیست شناسی

مدیر اجرایی


دکتر لیلا گرجی دانشگاه اصفهان

آب و هواشناسی

  • ijpbres.ui.ac.ir
  • +9837933195

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Mehrnaz Keyhanfar Flinders University, South Australia, Australia

Biochemistry

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Mansour Karimi Molecular Genetics (Biotechnology), Ghent University- Belgium

Biotechnology

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبر احسانپور استاد زیست شناسی دانشگده علوم دانشگاه اصفهان

زیست شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا رحیمی‌نژاد رنجبر استاد زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

تاکسونومی و بیوسیستماتیک

  • mrrsci.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر شاهین زارع مبارکه استاد زیست شناسی دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران

زیست شناسی

  • zarrekhayam.ut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا زمانی استاد سلولی و مولکولی گیاهی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

زیست شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر منصور شریعتی استاد زیست شناسی دانشگده علوم دانشگاه اصفهان

زیست شناسی

  • mansoursci.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر فائزه قناتی استاد علوم گیاهی انشکده علوم زیستی،دانشگاه تربیت مدرس

علوم گیاهی

  • ghangiamodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اصغر معصومی استادسیستماتیک گیاهی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

زیست شناسی، تاکسونومی گیاهی

  • maassoumirifr-ac.ir