واژه نامه اختصاصی

ج

  • جدایه جدایه معادل فارسی Isolate است و سویه معادل Strain و منظور، نمونه جداسازی شده در یک تحقیق است و تا زمانی که شناسایی کاملاً دقیق و توصیف ویژگی‌های آن صورت نگرفته عنوان سویه برای آن به کار نمی‌رود.