بررسی تأثیر برهمکنش ریزوسفر و باکتری‌های تجزیه‌کننده گازوییل بر برخی شاخص‌های رشدی و بیوشیمیایی گیاه ذرت (Zea mays) در خاک‌‌های آلوده به گازوییل

نویسندگان

1 03413222032

2 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

آلودگی خاک با ترکیبات نفتی یکی از شایع‌ترین معضلات زیست محیطی است که باعث ایجاد تنش اکسیداتیو در گیاهان می‌شود. در پژوهش حاضر، به منظور بررسی برهمکنش بین ریزوسفر خاک و باکتری‌های تجزیه‌کننده گازوییل بر برخی شاخص‌های رشد و بیوشیمیایی دو رقم ذرت (640 و 704) در خاک‌های آلوده به گازوییل، چهار تیمار آزمایشگاه تحت شرایط گوناگون طراحی شد. عوامل متعدد فیزیولوژیک و میکروبی ارزیابی شد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که طول ریشه و بخش هوایی و کلروفیل کل در حضور تیمارها در هر دو رقم ذرت نسبت به گیاه شاهد کاهش معنی‌داری داشت. تنش ایجاد شده موجب افزایش معنی‌دار میزان کارتنویید و مالون‌دی‌آلدئید، در تیمار گازوییل و همچنین تیمارگازوییل و باکتری Peseudomonas fragi نسبت به شاهد در هر دو رقم شد. محتوای آنتوسیانین و پروتئین نیز افزایش معنی‌داری نسبت به شاهد داشت. تنش اعمال شده به افزایش تعداد باکتری‌های تجزیه‌کننده و هتروتروف و مقدار آنزیم دهیدروژناز منجر شد. بنابراین، می‌توان گفت که تیمار گازوییل سبب کاهش رشد گیاه ذرت شد و افزودن باکتر‌ی‌های تجزیه‌کننده اثر کاهشی تیمار گازوییل بر رشد گیاه را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey of the effect of synergism between rhizosphere and diesel-degrading bacteria on some growth and biochemical factors of Zea mays in diesel polluted soils

نویسندگان [English]

  • Mehdi Hassanshahian 1
  • Nahid Dindar 2
  • Ahmad Mohtadi 2
2 Department of Biology, Faculty of Sciences, Yasouj University, Yasouj, Iran
چکیده [English]

Soil pollution by oil compounds is one of the most common environmental problems that induce oxidative stress in plants. In this research, for investigate the synergism between soil rhizosphere and diesel degrading bacteria on some growth and biochemical factors of Zea mays (640 and 704) in diesel polluted soils, four different treatments were designed. Various physiological and microbial factors were assayed. The results showed that root and shoot length and total chlorophyll in presence of treatments in both varieties of Z. mays were significantly decreased in comparing to the control plants. Stress caused a significant increase in carotenoids and malondialdehyde contents in diesel treatment and diesel and Peseudomonas fragi bacteria treatment in comparing to control in both varieties. The anthocyanin content and protein were significantly increased in comparing to control. This stress caused an increase in the numbers of degrading and heterotrophic bacteria and dehydrogenase enzyme. Therefore, we can say that diesel treatment decreased the growth of Z. mays and adding the degrading bacteria improved diesel depressing effect on plant growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil pollution
  • Oxidative stress
  • Peseudomonas
  • Zea mays
  • Diesel