لیست داوران 1401

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

وابستگی سازمانی

رسول

اصغری زکریا

استادیار

دانشگاه محقق اردبیلی

منصور

افشار محمدیان

دانشیار

دانشگاه گیلان                                                                                                          

علی

باقری

استادیار

دانشگاه اصفهان

محمدباقر

باقریه نجار

استادیار

دانشگاه گلستان

همت اله

پیردشتی

استاد

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

رشید

جامعی

استاد

دانشگاه ارومیه

سایه

جعفری مرندی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی، شعبه تهران شمال

پریسا

جنوبی

دانشیار

دانشگاه خوارزمی

بهمن

حسینی

استادیار

دانشگاه ارومیه

اباصلت

حسین زاده کلاگر

استاد

دانشگاه مازندران، بابلسر

بهنام

حمزه

استادیار

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

جلیل

خارا

 

دانشگاه ارومیه

سارا

خراسانی نژاد

استادیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آرزو

ذاکر

سایر

دانشگاه فردوسی مشهد

پرژک

ذوفن

دانشیار

دانشگاه شهید چمران اهواز

پروین

رامک

استادیار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

فاطمه

رحمانی

استادیار

دانشگاه ارومیه

فرخنده

رضانژاد

استاد

دانشگاه شهید باهنر کرمان

بهروز

زارعی دارکی

استادیار

دانشگاه تربیت مدرس

رضا

شیخ اکبری مهر

استادیار

دانشگاه قم

منصور

شریعتی

استاد

 دانشگاه  اصفهان                                                                                                                

محسن

شریفی

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس

حمیدرضا

عکافی

استادیار

دانشگاه فلاورجان

حکیمه

علومی

استادیار

پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان

بابک

عندلیبی

استادیار

دانشگاه زنجان- دانشکده کشاورزی

علیرضا

عینعلی

دانشیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

مرضیه بیگم

فقیر

دانشیار

دانشگاه گیلان، رشت

اسمعیل

قربانعلی نژاد

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

فرح

کریمی

 

دانشگاه شاهد، تهران

صدیقه

کلیج

استادیار

دانشگاه مازندران

نیر

محمدخانی

استادیار

دانشگاه ارومیه- مرکز آموزش عالی شهید باکری- گروه گیاهان دارویی

فاطمه

محمودی کردی

دانشیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

معصومه

مدرس

استادیار

دانشگاه فرهنگیان، مدیریت امور پردیس های استان خراسان رضوی

کبری

مهدویان

استادیار

دانشگاه پیام نور

پویان

مهربان جوبنی

استادیار

دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

الهه

وطن خواه

استادیار

دانشگاه زنجان