لیست داوران 1400

علی اکبر

احسانپور

استاد

دانشگاه اصفهانhttps://www-scopus-com.bbibliograficas.ucc.edu.co/authid/detail.uri?authorId=6506048774

آزاده

اخوان

استادیار

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان،

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

الهام

اسدی

سایر

دانشگاه شهید باهنر کرمان

صدیقه

اسمعیل‌زاده بهابادی

دانشیار

دانشگاه زابل

علی

باقری

استادیار

دانشگاه اصفهان، اصفهان
دانشگاه اصفهان

زینب

جعفریان

استاد

ساری- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعیhttps://www-scopus-com.bbibliograficas.ucc.edu.co/authid/detail.uri?authorId=55014455500

سمیه

حاجی نیا

سایر

دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی

مسعود

حیدری زاده

استادیار

گروه علوم زیستی دانشکده علوم پایه دانشگاه کردستان

منیر

حسین زاده نمین

استادیار

دانشگاه الزهراء

بهنام

حمزه

استادیار

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

جلیل

خارا

دانشیار

ارومیه - دانشگاه ارومیهhttps://www-scopus-com.bbibliograficas.ucc.edu.co/authid/detail.uri?authorId=15829353700

سارا

خراسانی نژاد

استادیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آرزو

ذاکر

سایر

دانشگاه فردوسی مشهد

فاطمه

رحمانی

استادیار

دانشگاه ارومیه

رضا

شیخ اکبری مهر

استادیار

دانشگاه قم، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

بهروز

صالحی اسکندری

استادیار

دانشکده علوم- دانشگاه پیام نورhttps://www-scopus-com.bbibliograficas.ucc.edu.co/authid/detail.uri?authorId=57193898359

محمد رضا

عبداللهی

استادیار

دانشگاه بو علی سینا

حکیمه

علومی

استادیار

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پشرفته، کرمان، ایران

ریحانه

عموآقایی

استاد

گروه علوم گیاهی دانشکده علوم دانشگاه شهرکرد

بابک

عندلیبی

استادیار

دانشگاه زنجان- دانشکده کشاورزی - گروه زراعت و اصلاح نباتات

علیرضا

عینعلی

دانشیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدانhttps://www-scopus-com.bbibliograficas.ucc.edu.co/authid/detail.uri?authorId=16306668300

علی اکبر

قطبی راوندی

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی تهران

اصغر

کامرانی

استادیار

دانشگاه شاهد- گروه زیست شناسی

معصومه

مدرس

استادیار

دانشگاه فرهنگیان، مدیریت امور پردیس های استان خراسان رضوی

ایوب

مرادی

سایر

مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان-رشت

سید محمد

معصومی

استادیار

دانشگاه رازی

کبری

مهدویان

استادیار

دانشگاه پیام نور

پویان

مهربان جوبنی

استادیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

مریم

نصر اصفهانی

دانشیار

دانشگاه لرستان