لیست داوران 1402

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

وابستگی سازمانی

پروانه

ابریشم چی

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

علی اکبر

احسانپور

استاد

دانشگاه اصفهان

الهام

اسدی

سایر

دانشگاه شهید باهنر کرمان

مرضیه

پاییزی

سایر

استادیار دانشگاه شاهد

زهرا

پاک کیش

دانشیار

دانشگاه شهید باهنر کرمان

رشید

جامعی

استاد

دانشگاه ارومیه

جواد

جانپور

استادیار

جهاد دانشگاهی مشهد

منیره

چنیانی

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

سمیه

حاجی نیا

سایر

دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی

شکوفه

حاج هاشمی

استادیار

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان،

مسعود

حیدری زاده

استادیار

دانشگاه کردستان

اباصلت

کلاگر

استاد

دانشگاه مازندران

جلیل

خارا

دانشیار

دانشگاه ارومیه

سارا

خراسانی نژاد

استادیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آرزو

ذاکر

سایر

دانشگاه فردوسی مشهد

پرژک

ذوفن

دانشیار

دانشگاه شهید چمران اهواز

پروین

رامک

استادیار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

سید مهدی

رجایی

استادیار

گروه آموزش زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان

سعید

زارع ده آبادی

دانشیار

دانشگاه باهنر

بهروز

صالحی اسکندری

استادیار

دانشکده علوم- دانشگاه پیام نور

محمد رضا

عبداللهی

استادیار

دانشگاه بو علی سینا

حکیمه

علومی

استادیار

پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان

علیرضا

عینعلی

دانشیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

مریم

مددکار حق جو

دانشیار

دانشگاه لرستان

معصومه

مدرس

استادیار

دانشگاه فرهنگیان، مدیریت امور پردیس های استان خراسان رضوی

ایوب

مرادی

سایر

بخش تحقیقات منابع طبیعی و آبخیزداری رشت

اصغر

مصلح آرانی

دانشیار

دانشگاه یزد

حکیمه

منصوری

استادیار

 

کبری

مهدویان

استادیار

دانشگاه پیام نور

پویان

مهربان جوبنی

استادیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

حسنعلی

نقدی بادی

دانشیار

مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه شاهد، تهران

آتوسا

وزیری

استادیار

دانشگاه پیام نور تهران

الهه

وطن خواه

استادیار

دانشگاه زنجان