پیوندهای مفید

فهرست نشریات زیست‌شناسی جهان و نام صحیح اختصاری آنها


نمایه بین‌المللی نام گیاهان (IPNI)


نمایه تعداد کروموزوم گیاهان (IPCN)