لیست داوران 1398

اسامی داوران نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دانشگاه اصفهان سال 1398

نام

نام خانوادگی

 پست الکترونیکی

رتبه علمی

سمت / سازمان

الهام

اسدی کرم

asadikaram_e2007@yahoo.com

استادیار

استادیار  دانشگاه شهید باهنر کرمان

صدیقه

اسمعیل‌زاده بهابادی

shirin_esm@yahoo.com

استادیار

 

رسول

اصغری زکریا

rrasghari@yahoo.com

استادیار

 

علی

باقری

alibagheri007@gmail.com

استادیار

استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم،

دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرانhttps://publons.com/researcher/4018166/ali-bagheri /  

مرضیه

پاییزی

marzieh.paeizi@gmail.com

سایر

استادیار دانشگاه شاهد

پریسا

پناهی

panahi@rifr-ac.ir

دانشیار

دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

همت اله

پیردشتی

pirdasht@yahoo.com

استاد

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

علیرضا

پیرزاد

pirzadalireza@gmail.com

دانشیار

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

رشید

جامعی

r.jamei@urmia.ac.ir

دانشیار

 

علی اشرف

جعفری

aajafari@rifr-ac.ir

استاد

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورhttps://publons.com/researcher/2901920/ali-ashraf-jafari/

منیره

چنیانی

cheniany@um.ac.ir

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد https://publons.com/researcher/4087164/monireh-cheniany/

منیر

حسین زاده نمین

monirhosseinzade@yahoo.com

استادیار

دانشگاه الزهراء

مسعود

حیدری زاده

m.haidarizadeh@uok.ac.ir

استادیار

گروه علوم زیستی دانشکده علوم پایه دانشگاه کردستان

جلیل

خارا

j.khara@urmia.ac.ir

دانشگاه ارومیه

آرزو

ذاکر

zaker.arehzoo@gmail.com

سایر

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

پرژک

ذوفن

p.zoufan@scu.ac.ir

دانشیار

گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز،

اهواز، ایرانhttps://publons.com/researcher/4255278/parzhak-zoufan/

اصغر

رحیمی

rahimiasg@gmail.com

دانشیار

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر رفسنجان

فرخنده

رضانژاد

frezanejad@gmail.com

استاد

گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

رؤیا

رضوی‌زاده

razavi.roya@gmail.com

دانشیار

دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد

حسن

رهنما

hrahnama@abrii.ac.ir

استادیار

 

بهروز

زارعی دارکی

zarei@mail.ru

استادیار

استادیار، دانشگاه تربیت مدرس

جلوه

سهرابی پور

sohrabipour2@gmail.com

استادیار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

لیلا

شبانی

lshabani@gmail.com

دانشیار

شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، دانشکده علوم پایه، گروهزیست شناسی

بهرخ

شجاعی

b_shojaie_flower2@yahoo.com

معصومه

شمس

shamsshiva80@gmail.com

استادیار

استاد مدعو دانشگاه اصفهان و پیام نور نجف آباد و اشرفی اصفهانی گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مریم

شهبازی

maryamshahbazi02@gmail.com

دانشیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایراhttps://publons.com/researcher/3948798/maryam-shahbazi/  

رضا

شیخ اکبری مهر

reza.sheikhakbari@gmail.com

استادیار

دانشگاه قم، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

بهروز

عشقی ملایری

bmalayeri@gmail.com

دانشیار

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا  همدان

حکیمه

علومی

oloumi.ha@gmail.com

استادیار

گروه اکولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پشرفته، کرمان، ایران

بابک

عندلیبی

andalibi@znu.ac.ir

استادیار

دانشگاه زنجان- دانشکده کشاورزی - گروه زراعت و اصلاح نباتات

علیرضا

عینعلی

alireza.einali@gmail.com

استادیار

گروه زیست شناسی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

محمود

قاسم نژاد

ghasemnezhad@guilan.ac.ir

دانشیار

 

اسماعیل

قربانعلی نژاد

essmamir@yahoo.com

استادیار

گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

جمشید

قربانی

j.ghorbani@sanru.ac.ir

استادیار

 

علی اکبر

قطبی راوندی

ghotbir@gmail.com

استادیار

استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

فائزه

قناتی

w8613009@yahoo.com

استاد

دانشگاه تربیت مدرسhttps://publons.com/researcher/1364289/faezeh-ghanati/

شاهرخ

کاظم پور اصالو

skosaloo@modares.ac.ir

دانشیار

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

روح الله

کریمی

rouholahkarimi@gmail.com

دانشیار

گروه علوم‌باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر

محمدرضا

گنجعلی خانی

ganjalikhany@gmail.com

استادیار

استادیار گروه زیست شناسی گیاهی، دانشگاه اصفهان

معصومه

مدرس

m_modarres70@yahoo.com

استادیار

گروه زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان، مدیریت امور پردیس های استان خراسان رضوی، مشهد ، ایران

ایوب

مرادی

aiuobmoradi50@gmail.com

سایر

بخش تحقیقات منابع طبیعی و آبخیزداری-مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان-رشت

پویان

مهربان جوبنی

pooyan.mehraban@gmail.com

استادیار

گروه علوم پایه، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

فرزانه

نجفی

najafi_f@khu.ac.ir

دانشیار

دانشیار دانشگاه خوارزمی- دانشکده علوم زیستی- گروه زیست شناسی

مریم

نصر اصفهانی

esfahani_nm@yahoo.com

استادیار

 

اکبر

نورسته نیا

norasteh@guilan.ac.ir

استادیار

 

جمیل

واعظی

jvaezi@yahoo.com

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم-
گروه زیست شناسی https://publons.com/researcher/4303017/jamil-vaezi/

الهه

وطن خواه

elahe_vatankhah@znu.ac.ir

استادیار

دانشگاه زنجانhttps://publons.com/researcher/2997025/elaheh-vatankhah/

مرتضی

یوسف زادی

morteza110110@gmail.com

دانشیار

دانشیار فیزیولوژی گیاهی دانشگاه هرمزگان