لیست داوران 1399

نام

نام خانوادگی

سمت / سازمان

حمید

اجتهادی

https://publons.com/researcher/3138029/hamid-ejtehadi/

علی اکبر

احسانپور

دانشگاه اصفهان

آزاده

اخوان

بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

صدیقه

اسمعیل‌زاده بهابادی

دانشگاه زابل

علی

باقری

استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran

حسین

بتولی

03614234955

لطیفه

پوراکبر

دانشگاه ارومیه

همت اله

پیردشتی

مازندران - ساری - کیلومتر 9 جاده دریا - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

افشین

توکلی

دانشیار دانشگاه زنجان

جواد

جانپور

استادیار و هیئت علمی جهاد دانشگاهی مشهد

مجتبی

جعفری نیا

دانشگاه آزاد اسلامی

پریسا

جنوبی

دانشگاه خوارزمی

نادر

چاپارزاده

تبریز -کیلومتر 35 جاده آذر شهر -دانشگاه شهید مدنی آذربایجان گروه زیست شناسی

https://publons.com/researcher/4730459/nader-chaparzadeh/

اباصلت

حسین زاده کلاگر

گروه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

https://publons.com/researcher/3619752/abasalt-hosseinzadeh-colagar/

سید علی

حسینی تفرشی

 

مسعود

حیدری زاده

گروه علوم زیستی دانشکده علوم پایه دانشگاه کردستان

جلیل

خارا

دانشگاه ارومیه

حامد

خدایاری

 

آرزو

ذاکر

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

پرژک

ذوفن

گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

سید مهدی

رجایی

گروه آموزش زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران،  ایران

فاطمه

رحمانی

استادیار دانشگاه ارومیه

اصغر

رحیمی

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر رفسنجان

رؤیا

رضوی‌زاده

دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد

لیلا

زرندی میاندوآب

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-دانشکده علوم پایه-گروه زیست شناسی

محسن

زواره

استاد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

احسان

ساداتی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ساری

فاروق

سلیمانی

سازمان حفاظت محیط زیست -  ریس اداره حفاظت محیط زیست  شهرستان اشنویه -استان آذربایجان غربی

لیلا

شبانی

شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، دانشکده علوم پایه، گروهزیست شناسی

مریم

شهبازی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایرا

رضا

شیخ اکبری مهر

دانشگاه قم، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

بهروز

صالحی اسکندری

گروه زیست شناسی - دانشکده علوم- دانشگاه پیام نور

پروین

صالحی شانجانی

رئیس بانک ژن منابع طبیعی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/2060157/parvin-salehi-shanjani/

بهناز

صفار

دانشگاه شهرکرد

https://publons.com/researcher/4704494/behnaz-saffar/

احمد

عبدل‌زاده

 

حکیمه

علومی

گروه اکولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پشرفته، کرمان، ایران

بابک

عندلیبی

زنجان - بلوار  دانشگاه - دانشگاه زنجان- دانشکده کشاورزی - گروه زراعت و اصلاح نباتات

علیرضا

عینعلی

گروه زیست شناسی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

علی اکبر

قطبی راوندی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

فائزه

قناتی

اعضای هیت علمی

صدیقه

کلیج

استادیار زیسیت شناسی دانشگاه مازندران (0112)

https://publons.com/researcher/4313334/sedigheh-kelij/

5342456

معصومه

مدرس

گروه زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان، مدیریت امور پردیس های استان خراسان رضوی، مشهد ، ایران

ایوب

مرادی

بخش تحقیقات منابع طبیعی و آبخیزداری-مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان-رشت

فرهنگ

مراقبی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)شهر ری

https://publons.com/researcher/4475326/farhang-moraghebi/

حکیمه

منصوری

32202072

پویان

مهربان جوبنی

گروه علوم پایه، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

محمد

مهرنیا

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

رضا

نادری علمداردهی

دانشکده زیست شناسی و پژوهشکده علوم زیستی، دانشگاه دامغان، دامغان

مریم

نصر اصفهانی

دانشگاه لرستان

میترا

نوری

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم دانشگاه اراک

آتوسا

وزیری

زیست شناسی،علوم پایه،دانشگاه پیام نور تهران

الهه

وطن خواه

دانشگاه زنجان