فرایند پذیرش مقالات

هدف اصلی فرآیند داوری این نشریه ارتقای کیفی مقالاتی است که در نشریه منتشر می‌شود. به‌دین منظور، اهتمام اصلی نشریه انتشار مقالاتی است که از نظر علمی دارای کیفیت بالای هستند.

 مراحل داوری، پذیرش و انتشار مقالات به شرح ذیل است:

 1- بررسی اولیه

- کنترل مقاله از نظر رعایت موارد یاد شده در شیوه نامه و فرمت نشریه، در صورت وجود ایراد در فایل‌ها و رعایت نشدن فرمت نشریه، مقاله برای تکمیل موارد به نویسنده برگشت داده خواهد شد.

- در صورت تکمیل بودن پرونده، مقاله برای تعیین سطح و میزان تناسب با محور موضوعی نشریه، برای سردبیر ارسال می‌شود.

  • در صورتی‌که نظر ایشان منفی باشد، نامه عدم پذیرش مقاله توسط سردبیر به نویسنده ارسال می‌شود.

 2- ارسال به داوری

* در صورت تکمیل بودن فایل‌ها و رعایت شدن فرمت نشریه به صورت کامل، مقاله توسط سردبیر همزمان برای 2 یا 3 داور ارسال می‌شود.

 3- دریافت نتایج داوری

* پس از دریافت نتایج داوری مقاله با رعایت شرایط ذیل به نویسنده ارسال می‌شود:

  • در صورتی‌که نتیجه 3 داوری مثبت باشد، امکان ویرایش برای نویسنده ایجاد می‌شود تا اصلاحات مورد نظر داوران را انجام دهد .
  • در صورتی‌که نتیجه 2 داوری مثبت و 1 داوری منفی باشد، امکان ویرایش برای نویسنده ایجاد می‌شود تا اصلاحات مورد نظر داوران را انجام دهد .
  • در صورتی‌که نتیجه 2 داوری منفی باشد، نامه عدم پذیرش توسط سردبیر به نویسنده ارسال می‌شود.

 4- دریافت اصلاحات و ارسال مقاله برای داور نهایی

*درصورت کامل بودن فایل‌ها و رعایت موارد یاد شده در نامه ویرایش، مقاله برای یکی از داوران قبلی، جهت کنترل اصلاحات نهایی ارسال می‌شود.

  • در صورتی‌که اصلاحات نویسنده به طور کامل مورد تایید داور نهایی باشد، مقاله جهت صدور پذیرش به سردبیر ارجاع داده می‌شود.
  • در صورتی که برخی از اصلاحات مورد تایید داور نهایی نباشد، مقاله دوباره به نویسنده بازگشت داده می‌شود. شایان ذکر است این مرحله تنها یک بار تکرار می‌شود. پس از انجام اصلاحات نویسنده، مجدداً مقاله برای کنترل به داور نهایی ارسال می‌شود. در صورتی‌که اصلاحات انجام شده در این مرحله باز هم مورد تایید داور نهایی قرار نگیرد، مقاله جهت تعیین تکلیف و صدورنامه عدم پذیرش به سردبیر ارسال می‌شود.

5-  قرار گرفتن مقالات پذیرفته شده در فهرست مقالات آماده انتشار

*تمامی مقالات پس از پذیرش توسط سردبیر در فهرست مقالات آماده انتشار قرار می‌گیرند.

*تمامی مقالات، پس از صفحه آرایی و ویراستاری و قبل از انتشار، برای نویسنده مسئول ارسال می‌شوند، تا در صورتی‌که مواردی نیاز به کنترل و تغییر داشته باشند، انجام شود و در نهایت، تاییدیه نویسنده برای انتشار اخذ می‌شود.

لازم به ذکراست تمامی مکاتبات با نویسنده مسؤول انجام می شود و تنها مراحل به صورت مختصر به اطلاع سایر نویسندگان می‌رسد. پیگیری تمام امور مربوط به مراحل و نتایج داوری، زمان ویرایش، پذیرش و چاپ مقاله تنها توسط نویسنده مسؤول مقاله انجام می شود. دفتر نشریه از پاسخگویی به سایر نویسندگان همکار مقاله معذور است .