اثر سالیسیلیک اسید بر غلظت برخی عناصر غذایی، پروتئین و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی ریحان (Ocimum basilicum) تحت تنش سرب

نویسندگان

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

امروزه کاربرد ترکیبات فنلی و تنظیم‌کننده رشد گیاه مانند سالیسیلیک اسید، به منظور کاهش آثار منفی ناشی از تنش‌های مختلف مطرح شده است. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی تأثیر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید بر سمّیت سرب در گیاه ریحان پس از افزودن سرب به خاک بود. در این پژوهش گلخانه‌ای، گیاهانی که در چهار سطح سرب شامل صفر (شاهد)، 100، 200 و 300 میلی‌گرم در کیلوگرم خاک همراه با سه سطح محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید به میزان صفر، 50 و 100 قسمت در میلیون در سه تکرار کاشته شده بودند، مقایسه شدند. افزودن سرب به طور معنی‌داری غلظت عناصر: پتاسیم، منیزیم، کلسیم، فسفر و نیتروژن گیاه را کاهش و غلظت سدیم و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی پلی‌فنل اکسیداز، آسکوربات پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداز را افزایش داد. محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید نیز بر تمام صفات تأثیر معنی‌داری داشت؛ به طوری که غلظت 100 میلی‌لیتر در لیتر باعث افزایش عناصر پتاسیم، منیزیم، کلسیم، فسفر، نیتروژن و کاهش آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی پلی‌فنل اکسیداز، آسکوربات پراکسیداز، سوپر‌اکسید دیسموتاز و پراکسیداز شد. در این بررسی، اثر متقابل بین سالیسیلیک اسید و سرب بر پتاسیم، منیزیم، کلسیم، فسفر، نیتروژن، سدیم و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی کاتالاز، گایاکول پراکسیداز و پلی‌فنل اکسیداز معنی‌دار بود؛ و سالیسیلیک اسید نقش تعدیل کننده و کاهنده اثر منفی سمّیت سرب را بر این خصوصیات داشت. نتایج این آزمایش نشان داد که کاربرد سالیسیلیک اسید در ریحان می‌تواند علاوه بر افزایش جذب عناصر گیاهی ماکرو و میکرومورد نیاز گیاه برای ادامه رشد، باعث کاهش قابل ملاحظه آسیب‌های اکسیداتیو ناشی از تأثیرات منفی تنش سرب گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of salicylic acid on Concentration of nutrients, protein and antioxidant enzymes of basil under lead stress

نویسندگان [English]

  • Ali Padash
  • Ahmad Ghanbari
  • Mohammad Reza Mohammad Reza Asgharipour
Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

Today, phenolic compounds and plant growth regulator has been proposed, to reduce the negative effects of stress. Salicylic acid is a substance that causes plant resistance to biotic and abiotic stresses. This experiment was conducted in Zabol University during 2013 as factorial randomized complete block design with 3 replications. Factors included 4 levels of lead nitrate; 0 (control), 100, 200 and 300 mg per kg of soil and foliar application of salicylic acid at 3 levels of 0, 50 and 100 ppm. Addition of lead significantly reduced concentrations of potassium, magnesium, calcium, phosphorous and nitrogen and increased concentrations of sodium, polyphenol oxidase, ascorbate peroxidase, superoxide dismutase and peroxidase. In addition, salicylic acid spraying had a significant influence on all traits, and salicylic acid spraying at 100 mL/L increased concentrations of potassium, magnesium, calcium, phosphorus, nitrogen and decreased concentrations of polyphenol oxidase, ascorbate peroxidase, superoxide dismutase and peroxidase. In this study the interaction between salicylic acid and lead on potassium, magnesium, calcium, phosphorus, nitrogen, sodium and catalase, guaiacol peroxidase and polyphenol oxidase were significant, and salicylic acid play moderating role and reducing the negative effects of lead toxicity. The results suggested salicylic acid application in basil can increase uptake of macro and micro nutrients required for plant growth and reduce the negative effects of stress lead-induced oxidative damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salicylic acid
  • Polyphenol oxidase
  • Nutrients
  • Heavy Metals
  • Basil plant