بررسی تأثیر نانوذرات اکسید روی بر ویژگی‌های رویشی، مقدار عناصر و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه گندم (Triticum aestivum)

نویسندگان

گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، کد پستی 8349-8-38156، اراک، ایران

چکیده

عنصر روی یکی از عناصر ضروری برای گیاهان است و با این‌ که به مقدار اندک برای گیاه مورد نیاز است؛ اما نقش برجسته‌ای در رشد و نمو گیاه دارد. از سوی دیگر، نانوکودها از جمله نانواکسید روی به طور چشم‌گیری باعث افزایش محصولات کشاورزی می‌شوند. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی تأثیر غلظت‌های مختلف نانواکسید روی بر برخی ویژگی‌های گیاه گندم است. آزمایش در یک طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار با غلظت‌های مختلف نانواکسید روی (صفر، 5/1، 3، 6، 9 و 12 میکرومولار در مرحله کشت گلدانی) انجام شد. در انتهای یک دوره 14 روزه ویژگی‌های رویشی، مقدار رنگیزه‌های فتوسنتزی، کربوهیدرات کل و عناصر اندازه‌گیری شد. با توجه به نتایج به دست آمده، شاخص‌های رشد نظیر: وزن تر و خشک، سطح برگ، عمق ریشه، درصد جوانه‌زنی، مقدار عناصر آهن و فسفر، مقدار کربوهیدرات و همچنین رنگیزه‌های فتوسنتزی در غلظت‌های بالای نانواکسید روی (6، 9 و 12 میکرومولار) روند کاهشی نشان دادند. فلزات روی و پتاسیم با افزایش غلظت نانوذرات اکسید روی افزایش یافتند. مطالعه حاضر نشان داد که در غلظت 5/1 میکرومولار نانواکسید روی بیشترین بازدهی و تولید در گیاه گندم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of ZnO nanoparticles on vegetative factors, elements content and photosynthetic pigments of wheat (Triticum aestivum)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Amirjani
  • Mehri Askary Mehrabadi
  • Fahimeh Azizmohamadi
Department of Biology, Faculty of Sciences, Arak University, Arak 38156-8-8349, Iran
چکیده [English]

Zinc is an essential nutrient for plants and has an important role in plant growth and development although small amounts of it are needed. On the other hand, nano fertilizers such as ZnO nanoparticles cause an increase in agricultural products dramatically. The object of this study was to evaluate the effect of different concentrations of ZnO nanoparticles on some properties of the wheat plant. The experiment was performed in a completely randomized design (CRD) with three replications with different concentrations of ZnO nanoparticles (0, 5.1, 3, 6, 9 and 12 µM in the pot cultivation stage). At the end of a 14-day period, vegetative features, elements content, total carbohydrate and photosynthetic pigments were measured. According to the results, growth parameters such as fresh and dry weights, leaf area, root depth, germination percentage, total carbohydrate, iron and phosphorus contents, as well as photosynthetic pigments in the high concentrations of ZnO nanoparticles (6, 9 and 12 µM) showed a decreasing trend. Zinc and potassium contents increased with the enhancement of external concentrations of ZnO nanoparticles. This study showed that the highest growth efficiency and productivity of wheat was observed in 1.5 µM of Zno nanoparticles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Photosynthetic pigment
  • Growth parameters
  • Wheat
  • Zinc nanoxide