بررسی فلور کوه شهباز، استان مرکزی

نویسندگان

1 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، اراک، ایران

3 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، بروجرد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی گونه‌های گیاهی و معرفی فلور، تعیین شکل‌های زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان کوه شهباز انجام گرفت. کوه شهباز، با ارتفاع 3420 متر از سطح دریا و مساحت 2255 هکتار در شهرستان شازند واقع شده است که مقدار بارندگی سالانه و متوسط دمای سالانه آن 380 میلی‌متر و 5/10 درجه سانتیگراد است. نمونه‌های گیاهی از نقاط مختلف منطقه بین ارتفاع 2700 تا 3420 متر طی دو فصل رویشی بین سال‌های 1387 تا 1387
جمع‌آوری شد. طیف زیستی منطقه با تعیین درصد گونه‌های متعلق به هر یک از شکل‌های زیستی ترسیم شد. جایگاه این منطقه از نظر جغرافیای گیاهی ایران بر اساس اطلاعات به دست آمده از پراکنش جغرافیایی گونه‌های شناسایی شده و منابع موجود بررسی شد. از 113 گونه شناسایی شده، 90 گونه دولپه‌ای و 23 گونه تک‌لپه‌ای بودند. این گونه‌ها به
23 تیره و 82 جنس تعلق دارند. بیشترین غنای گونه‌ای در تیره‌های Lamiaceae (15 گونه، 27/13 درصد)، Liliaceae (12 گونه، 61/10 درصد)، Asteraceae (12 گونه، 61/10 درصد) و Brassicaceae (11 گونه، 73/9 درصد) دیده شد. همی‌کریپتوفیت‌ها با 61 گونه (99/53 درصد) فراوان‌ترین شکل زیستی بودند. 92 گونه (42/81 درصد) فلور منطقه بوم‌زاد ناحیه ایرانی-تورانی هستند که از این تعداد 17 گونه بوم‌زاد ایران بودند.


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Floristic study of Shahbaz Mountain, Markazi province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Dehshiri 1
  • Hamid Reza Mirdavoodi 2
  • Parviz Rahmati 3
2 Agriculture and Natural Resources Research Center of Markazi province, Arak, Iran
3 Department of Biology, Faculty of Sciences, Islamic Azad University, Boroujerd Branch, Boroujerd, Iran
چکیده [English]

The aim of this research was to identify the plant species, introducing the flora, determination of life forms, and geographical distribution of Shahbaz Mountain. Shahbaz Mountain, with 3420 m altitude (above sea level), is covers an area of 2255 hectares situated in Shazand city where the amount of annual precipitation is 380 mm and means annual temperature is 10.5 °C. Plant samples were collected from different parts of the area between 2700-3400 m during two growing seasons 2008-2009. The biological spectrum of the area was plotted by means of life forms results. The position of the area within Iran’s phytogeography classification was studied based on geographical distribution data and references. From 113 identified species, 90 dicotyledons and 23 monocotyledons were identified. These species belong to 23 families and 82 genera. The important families are Lamiaceae, Liliaceae, Asteraceae and Brassicaceae with 13.27%, 10.61%, 10.61% and 9.73%, respectively. Hemicryptophytes with 61 species (53.99%) were the most frequent life form. 92 species (81.42%) were endemics of Irano-Turanian region; 17 species of them were endemics of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plant Geography
  • Life Form
  • Flora
  • Chorotype
  • Shahbaz Mountain