بررسی تغییرات برخی عوامل رشد گیاهچه‌های توتون (Nicotiana tabacum) در شرایط تنش خشکی با استفاده از نانوکلات پتاسیم

نویسندگان

گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

استفاده از کودهای نانوکلاته به جای کودهای مرسوم باعث می‌شود که عناصر غذایی کود به تدریج و به صورت کنترل شده در تمام طول فصل رشد گیاه در خاک آزاد شوند. تنش خشکی یکی از تنش‌هایی است که موجب کاهش عملکرد در مزارع توتون می‌شود. کودهای پتاسیم‌دار نقش مهمی در ارتقای کیفیت توتون دارند و با توجه به نقش‌های مهمی که عنصر پتاسیم در گیاهان بر عهده دارد، در شرایط تنش خشکی میزان بالای این عنصر در گیاه آثار منفی ناشی از تنش را کاهش می‌دهد. در تحقیق حاضر، تنش خشکی توسط پلی اتیلن گلیکول با غلظت 20 درصد اعمال شد. 48 ساعت پس از اعمال تنش، تیمار با نانوکلات پتاسیم در سه غلظت، طی 9 روز انجام گرفت. تغییرات مقدار پرولین، پروتئین کل، رنگیزه‌های فتوسنتزی، مالون‌دی‌آلدهید، فنل و محتوای داخلی پتاسیم برگ اندازه‌گیری و نتایج از طریق نرم‌افزار آماری SPSS محاسبه و گزارش شد. نتایج به دست آمده نشان داد که افزایش دوره تیماردهی توسط نانوکلات پتاسیم و استفاده از غلظت‌های بالاتر آن موجب بهبود آثار مخرب ناشی از تنش خشکی در برخی از شاخص‌های اندازه‌گیری شده در برگ گیاه توتون شد. استفاده از نانوکلات پتاسیم مقادیر پرولین، مالون‌دی‌آلدهید و فنل که از نشانه‌های وجود تنش خشکی هستند را کاهش داد. همچنین، باعث افزایش سنتز پروتئین، کاروتنوئیدها و کلروفیل‌ها شد. در نتیجه، نانوکلات پتاسیم می‌تواند تأثیرات مخرب ناشی از تنش خشکی را در زمانی کوتاه‌تر کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes of some growth factors in tobacco (Nicotiana tabacum) under drought stress using potassium nano-chelate

نویسندگان [English]

  • Akbar Norastehnia
  • Samarqand Valeh
Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

The use of nano-chelates, in lieu of conventional fertilizers, result in the controlled and gradual release of the nutrients throughout the growth seasons. Drought stress is one of the stresses that lead to reduced tobacco farming yields. Potassium-containing fertilisers play an important role in improving the quality of tobacco and under draught conditions, higher levels of potassium reduce the damaging effects of the draught stress. In this study, we initially subjected tobacco plants to a drought stress induced by 20% polyethylene glycol, 48 hours after which the plants were treated with three concentrations of potassium nano-chelate over 9 days. .The amounts of proline, total proteins, photosynthetic pigments, malondialdehyde, phenol and potassium in the leaf were determined and the results were statistically analyzed by SPSS software. The results showed that increase in the duration of treatments and higher concentrations of potassium nano-chelates decrease the drought-induced deleterious effects in tobacco leaves, as revealed by lower amounts of proline, malondialdehyde and phenol, whose concentrations are generally elevated in drought-stressed plants. Further biochemical analyses revealed that increase in the synthesis of proteins, chlorophylls and carotenoids. In conclusion, the results of this study suggest that, in a shorter time nano-chelates of potassium reduce the destructive effects of the draught stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Malondialdehyde
  • Phenol
  • Photosynthetic pigments
  • Polyethylene glycol
  • Potassium nano-chelate
  • proline
  • Total protein