اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد، شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو توده طالبی بومی ایران

نویسندگان

گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

کمبود آب یکی از عوامل محیطی مهم محدود کننده رشد گیاه و تولید محصول است. به منظور ارزیابی تحمل به تنش کم‌آبی دو توده طالبی ایرانی، آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه زنجان در سال 1393 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح آبیاری (100، 66 و 33 درصد نیاز آبی گیاه) و دو توده طالبی شامل تیل‌زرد و تیل‌سبز بود. در این آزمایش، شاخص‌های: کلروفیل، کاروتنوئید، محتوای پرولین، محتوای نسبی آب برگ، آسکوربیک اسید، فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز، عملکرد و کارآیی مصرف آب ارزیابی شد. بر اساس نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر، تنش کم‌آبی به طور معنی‌داری میزان پرولین، فعالیت آنزیم کاتالاز و پراکسیداز و کارآیی مصرف آب را افزایش و محتوای نسبی آب برگ، کلروفیل و عملکرد را کاهش داد. بیشترین افزایش در میزان پرولین (8/34 درصد)، فعالیت آنزیم کاتالاز (18 درصد) و پراکسیداز (3/42 درصد) و کاهش محتوای نسبی آب برگ (8 درصد) و عملکرد (6/61 درصد) در سطح کم‌آبیاری33 درصد نیاز آبی گیاه حاصل شد. توده‌ها هم در صفات پرولین، محتوای نسبی آب برگ، کلروفیل، فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز نسبت به هم تفاوت معنی‌دار داشتند. حداکثر مقدار عملکرد و کارآیی مصرف آب در توده تیل‌زرد مشاهده گردید. با توجه به نتایج اثر متقابل، توده‌های تیل‌سبز و تیل‌زرد به ترتیب با 6/63 درصد و 7/59 درصد کاهش عملکرد در اثر افزایش تنش کم‌آبی (۳۳ درصد نیاز آبی گیاه)، هر دو توده حساس به تنش کم‌آبی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of water deficit stress on yield, physiological and biochemical parameters of two Iranian cantaloupe accessions

نویسندگان [English]

  • Hadi Lotfi
  • Taher Barzegar
  • Vali Rabiei
Department of Horticultural, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Water deficit stress is one of the most important environmental factors limitting plant growth and crop production. In order to evaluate the tolerance of two Iranian melons to water deficit stress, an experiment in research filed of University of Zanjan was conducted. Treatments consisted of three Irrigation levels, starting irrigation at (100, 66 and 33 % Crop Evapotranspiration) and two accessions of Iranian cantaloupes (Tile-Zard and Tile-Sabz). In this experiment, total chlorophyll content, carotenoids, proline content, leaf relative water content (RWC), ascorbic acid, peroxidase and catalase activity, yield and water use efficiency (WUE) were evaluated. The results indicated that water deficit stress significantly increased proline content, peroxidase and catalase activity and WUE, but decreased RWC, yield and total chlorophyll content. The highest increase in proline content (34.8 %), catalase (18 %) and proxidase (42.3 %) activity and reduction in yield (61.6 %) and RWC (8 %) was obtained in 33 % ETc Irrigation. There has been significant difference between accesesions in relation to RWC, proline, total chlorophyll and peroxidase and catalase activity. The highest value of yield and WUE was observed in 'Tile-Zard'. According to the interaction results, both accessions, 'Tile-Sabz' and 'Tile-Zard' with 63.6 % and 59.7 % Reduction in fruit yield under deficit water stress, are.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant
  • proline
  • Ascorbic acid
  • Water use efficiency
  • Yield