پاسخ‌های فیزیولوژیکی گیاه Vetiver zizanioides به شیرابه پسماند شهری

نویسندگان

بخش زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

گیاه Vetiver zizanioides (وتیور) به دلیل تحمل به تغییرات اسیدیته خاک و دماهای متفاوت، رشد سریع توده زیستی و داشتن آستانه تحمل بالا در برابر ترکیبات آلی و غیرآلی از جمله فلزات سنگین موجود در شیرابه ناشی از عملیات دفن پسماند، گیاه مناسبی برای کاشت در دفنگاه پسماند است. در پژوهش حاضر، پاسخ‌های فیزیولوژیک این گیاه به شیرابه پسماند شهری بررسی شد. از طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی استفاده و در هر بلوک پنج سطح تیمار با غلظت‌های صفر، 15، 30، 45 و 60 درصد نسبت به شیرابه اصلی پسماند قرار داده شد. شیرابه از منطقه دفنگاه شیراز جمع‌آوری و به گلخانه منتقل شد. در این بررسی، میزان سطح برگی، وزن خشک، کلروفیل، آنتوسیانین، پرولین، قندهای محلول و پروتئین کل اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان دادند که سطح برگی، وزن خشک، کلروفیل و آنتوسیانین با افزایش غلظت شیرابه کاهش می‌یابد، اما آب نسبی برگ، قندهای محلول و پروتئین کل با افزایش غلظت شیرابه افزایش یافت. میزان پرولین در غلظت 15 درصد افزایش معنی‌داری نسبت به شاهد نشان داد. در حالی که در غلظت‌های بالاتر شیرابه روند کاهشی را نشان داد. با توجه به نتایج، توصیه می‌گردد از شیرابه 45 درصد که حداکثر غلظتی است که گیاه در آن زنده می‌ماند، پس از تصفیه مقدماتی جهت آبیاری گیاه وتیور در محیط دفنگاه پسماند شهری استفاده شود. اگر رشد بیشتر گیاه یا استفاده از مواد عطری ریشه گیاه مورد نظر باشد، شیرابه با غلظت‌های کمتر مناسب‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Physiological responses of Vetiver plant (Vetiver zizanioides) to municipal waste leachate

نویسندگان [English]

  • Sasan Mohsenzadeh
  • Nadereh Naderi
  • Mahdi Nazari
Department of Biology, Faculty of Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Vetiver plant is tolerant to acidity and temperature variations. Has rapid growth for biomass production and has high tolerance to organic and non-organic compounds in municipal waste leachate for example heavy metals. So this plant is good for landfill cultivation. In this study, physiological responses to municipal waste leachate were studied. Statistical design was a randomized complete block and each block treated with different concentrations of latex at levels of zero, 15, 30, 45 and 60 percent compared to the original latex waste. The leachate collected from the Shiraz landfill and brought into the greenhouse. The physiological characterization including leaf area, dry weight, chlorophyll, anthocyanin, proline, soluble sugars and total protein were measured. The result indicated that the dry weight, chlorophyll and anthocyanin decrease with increasing of latex concentration. The leaf area, leaf relative water, soluble sugars and total protein increased with increasing latex concentration. Proline concentration at 15 percent of leachate increased significantly compared to controls, whereas at higher concentrations decreased. According to the results, it is recommended that 45 percent of leachate in a landfill can be used to irrigate Vetiver. This is the maximum concentration of leachate that Vetiver plant can survive as green space. Primary filtration of leachate before using is recommended. If the aim is more growth or perfume application from root, less concentration of leachate is better.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Municipal waste
  • Landfill
  • Leachate
  • Heavy metal
  • Phytoremediation
  • Vetiver