بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مریم‌گلی دارویی (Salvia officinalis) با استفاده از الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر

نویسنده

موسسه اموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی، تهرن، ایران

چکیده

سرده سلوی از تیره نعناییان، بیش از 900 گونه را شامل می‌شود که پراکندگی نسبتاً وسیعی در فلور گیاهی ایران دارد. تاکنون، حدود 58 گونه از این سرده در کشور شناسایی و گزارش شده که بالغ بر 17 گونه آن انحصاری ایران است. به منظور بررسی، شناسایی و مقایسه جمعیت‌های مختلف گونه مریم‌گلی دارویی، تنوع درون گونه ای و شباهت ها و دوری جمعیت‌های روییده در ایران، آزمایشی با استفاده از ژل الکتروفورز یک بعدی با روش SDS-PAGE انجام گرفت. بذرهای پنج جمعیت جمع‌آوری شده مریم‌گلی دارویی از بانک ژن تهیه و بررسی شد. پروتئین بذرهای با استفاده از بافر استخراج و اندازه‌گیری شد. روابط فیلوژنتیک با استفاده از شمارش نوارها و مقایسه آنها انجام گردید. شاخص شباهت جمعیت‌ها محاسبه و دندروگرام مربوط ترسیم شد. مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون توکی انجام شد. نتایج نشان داد که جمعیت‌های مورد مطالعه، اختلاف معنی‌داری (در سطح 1 درصد) از نظر میزان پروتئین با یکدیگر دارند. 39 نوار پروتئینی روی ژل شمارش شد. بیشترین تعداد در جمعیت شماره 2 مشاهده شد و جمعیت‌های شماره 1 و 5 کمترین تنوع پروتئین را داشتند. دندروگرام مربوطه، پنج جمعیت مورد بررسی را به دو گروه کلی شامل جمعیت شماره 1 و گروه دیگر چهار جمعیت مابقی دسته‌بندی کرد. چهار جمعیت دیگر، خود به دو زیرگروه شامل جمعیت‌های شماره 2 و 3 در یک زیرگروه و جمعیت‌های شماره 4 و 5 در زیرگروه دیگر دسته‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of genetic diversity among some accessions of sage (Salvia officinalis L.) using electrophoresis of seed storage proteins

نویسنده [English]

  • Seyed Abbas Mirjalili
چکیده [English]

The genus Salvia (Lamiaceae) comprises over 900 species in the world, with a relatively wide dispersion in the Iran’s flora. Until now, about 58 species of the genus have been reported and identified in Iran, in which 17 of them were endemic. In order to study, investigate and evaluate the intraspecific diversity, similarity and dissimilarity among Iranian Salvia officinalis accessions, an experiment was carried out using SDS-PAGE technique. In this study, the seeds from five accessions were collected from gene bank and were evaluated. The seed storage proteins were extracted by buffers and were measured. Phylogenetic relationships were analyzed according to presence and absence of bands on the gel. A dendrogram was prepared using calculation of the accession’s similarity index. Mean comparison were done by Tukey’s test. The seed protein contents showed significant differences (p≤0.01) among accessions. A total of 39 bands were indicated on the gel. The maximum diversity was detected in the accession No. 2 while, the lowest band’s number were recorded with the accessions No. 1 and 5. Based on dendrogram, the accessions were divided into two groups; one includes accession No. 1 and 4 other accessions were located in the second group further classified into two subgroup including accessions No. 2 and 3 in one clade and accessions No. 4 and 5 in the other ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrophoresis
  • Iran
  • Phylogeny
  • Salvia officinalis