نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه زیست شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشگاه گیلان

چکیده

یکی از معضلات محیط ‌زیستی، آلودگی خاک به فلزات سنگین موجود در پساب‌های شهری و صنعتی است و پالایش این آلودگی‌ها توسط گیاهان، روشی مقرون به‌صرفه و دوست‌دار محیط زیست می‌باشد. در این تحقیق، آزمایشی جهت بررسی میزان پالایش گیاه آلوئه‌ورا (صبر‌زرد) از نظر شاخص انباشت فلزات (روی، کروم، سرب، مس، منگنز، نیکل، منیزیم، کادمیم، جیوه) و خصوصیات مورفولوژیک آن تحت دو نوع تیمار پساب شهری و صنعتی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که تیمار‌های پساب شهری و صنعتی باعث ایجاد تغییرات معنی‌داری (05/0P≤) در تمام شاخص‌های مورد بررسی (وزن تر برگ، وزن خشک برگ، محتوی نسبی آب برگ، طول برگ، وزن ژل برگ، نسبت ژل به برگ، وزن تر ریشه، وزن تر بوته، بیومس کل، طول ریشه، ارتفاع بوته، تعداد پاجوش، ارتفاع پاجوش، وزن پاجوش و شاخص بردباری ریشه) گیاه آلوئه‌ورا شدند. بالاترین شاخص انباشت فلزات، در تیمار پساب شهری مشاهده شد و تمامی پارامتر‌های ذکر شده، تحت تیمار پساب شهری کاهش بیشتری به نسبت پساب صنعتی داشتند. در تیمار پساب صنعتی نیز تمامی پارامتر‌ها کاهش داشت، ولی میانگین تعداد پاجوش‌ها نسبت به شاهد افزایش نشان داد. در مجموع بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، می‌توان گفت که گیاه آلوئه‌ورا در خاک حاوی پساب صنعتی نسبت به خاک حاوی پساب شهری عملکرد بهتری داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Some morphological and physiological characteristics of Aloe vera under the treatment of urban and industrial wastewater

نویسندگان [English]

  • Seyed Mehdi Razavi 1
  • Sareh Abrahimi 2
  • Mansour Afshar Mohammadian 3

1 Department of biology Faculty of Science University of Mohaghegh Ardabili

2 ,University of Mohaghegh Ardabili

3 University of Quilan

چکیده [English]

One of the environmental problems is soil pollution with heavy metals from urban and industrial wastewaters, and the treatment of these pollutants by plants is a cost-effective and environmentally friendly method. In this study, an experiment was conducted to evaluate the phytoremediation rate of Aloe vera in terms of metal accumulation index (zinc, chromium, lead, copper, manganese, nickel, magnesium, cadmium, mercury) and its morphological characteristics under two types of urban and industrial wastewater treatment. The design was completely randomized with three replications. Comparison of means showed that urban and industrial wastewater treatments caused significant changes (P≤0.05) in all examined parameters icluding leaf fresh weight, leaf dry weight, relative leaf water content, leaf length, leaf gel weight, ratio gel to leaf, root fresh weight, plant fresh weight, total biomass, root length, plant height, number of ramets, ramets height, ramets weight and root tolerance index in Aloe vera. The highest index of metal accumulation was observed in plants treated by urban wastewater and all the mentioned parameters showed a greater decrease by treatment of urban wastewater than industrial wastewater. In the industrial wastewater treatment, all parameters decreased, but the average number of ramets increased compared to the control. In general, based on the parameters studied in this study, it can be said that Aloe vera plant had better performance in soils containing industrial wastewaters than soils containing urban wastewaters

کلیدواژه‌ها [English]

  • metal accumulation
  • urban wastewater
  • industrial wastewater
  • Aloe vera
  • phytoremediation