نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

2 گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 گروه علوم خاک- دانشکده کشاورزی- دانشگاه ارومیه

10.22108/ijpb.2023.135151.1296

چکیده

به‌منظور بررسی اثر اسید‌هیومیک و قارچ میکوریز روی گل بریدنی ژربرا رقم دانی (Dune)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار در شرایط کشت هیدروپونیک اجرا شد. فاکتور اول: اسید‌هیومیک در 4 غلظت صفر (شاهد)، 500، 1000 و 2000 میلی‌گرم بر لیتر به‌صورت کاربرد در محیط کشت و فاکتور دوم: دوسطح قارچ میکوریز (بدون میکوریز و میکوریزدار) به‌صورت تلقیح ریشه اجرا شد. شاخص‌هایی مانند طول و سطح برگ، حجم ریشه، وزن تر و خشک گل، عمر گلجای، میزان کلروفیل a، b و کل، قند محلول و برخی صفات پس از برداشت مانند نشت یونی و میزان مالون دی آلدئید گلبرگ اندازه‌گیری شدند. نتایج به دست آمده نشان دادند که اسید‌هیومیک و قارچ میکوریز باعث بهبود ویژگی‌های موفولوژیکی و بیوشیمایی گل ژربرا شدند. به طوری‌که کاربرد توام اسیدهیومیک در غلظت 1000 میلی‌گرم در لیتر و قارچ میکوریز بر طول برگ و حجم ریشه، وزن تر و خشک گل و عمر گلجای به طور تقریبی افزایش دو برابری نسبت به شاهد نشان دادند. کاربرد اسید‌هیومیک و قارچ میکوریز میزان کلروفیل کل و میزان قند محلول را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش و نشت یونی و مالون دی آلدئید را کاهش دادند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Improvement of some morphological, biochemical and postharvest characteristics of Gerbera jamesonii ‘Dune’ with application of humic acid and mycorrhizal fungus

نویسندگان [English]

  • Hajar Afarin 1
  • Zohreh Jabbarzadeh 2
  • Mohsen Barin 3

1 Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Urmia university

2 Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran

3 Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Urmia University,

چکیده [English]

In order to investigate the effect of humic acid and mycorrhiza on cut flower of Gerbera cv. Dune, an experiment was performed as a completely randomized design with two factors and three replications in hydroponic conditions. First factor was included: humic acid in 4 concentrations of 0 (control), 500, 1000 and 2000 mg/l as drench and the second factor: two levels of mycorrhizal fungi (without mycorrhiza and with mycorrhiza) were applied by root inoculation. Indicators such as leaf number and leaf area, root volume, fresh and dry weight of flowers, vase life, chlorophyll a, b and total chlorophyll, total soluble sugar and some postharvest traits such as petal ion leakage and petal malondialdehyde were measured. The results showed that humic acid and mycorrhizal fungus improved the morphological and biochemical properties of gerbera. Concomitant use of humic acid at a concentration of 1000 mg/l and mycorrhizal fungus on the difference between leaf length and root volume, fresh and dry weight of flowers and vase life almost doubled compared to the control. Application of humic acid and mycorrhizal fungus significantly increased total chlorophyll content and soluble sugar content. Application of humic acid and mycorrhizal fungus reduced ion leakage and malondialdehyde.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gerbera
  • leaf area
  • vase life
  • malondialdehyde