نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد آگرواکولوژی

2 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

3 گروه گیاهان دارویی، مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

چکیده

پژوهش حاضر در قالب طرح پایه کاملأ تصادفی انجام شد. از بذرهای پرایم نشده (شاهد)، هیدروپرایمینگ و پرایم شده با غلظت‌های 300 و 200 برابر رقت سرکه چوب پسته در شرایط شوری صفر 50، 100 و 150 میلی مولار کلرید سدیم استفاده شد. نتایج نشان داد با افزایش سطح شوری، درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، ضریب سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه گیاهچه، وزن تر و خشک گیاهچه، درصد ماده خشک، طول ریشه‌چه و مقدار آنتوسیانین به‌طورمعنی داری کاهش و متوسط زمان جوانه‌زنی، مقدار قندهای محلول کل، رادیکال های آزاد اکسیژن و مالون دی آلدئید به طور معنی داری افزایش یافت. پرایمینگ بذرها با سرکه چوب پسته اثر بهبود دهنده‌ای بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، شاخص وزنی بنیه گیاهچه در شرایط شوری داشت و متوسط زمان جوانه زنی را به طورمعنی داری کاهش داد. پرایمینگ بذرها با سرکه چوب پسته 300 و 200 برابر رقت در شرایط عادی و شوری 50 میلی مولار اثر بهبود دهنده ای بر ویژگی های مورفولوژیکی گیاهچه نسبت به بذرهای پرایم نشده داشتند. همچنین پرایمینگ بذرها با سرکه چوب پسته 300 برابر رقت در شرایط شوری تا 100 میلی مولار به طورمعنی داری تأثیر کاهش دهنده ای بر مقدار قندهای محلول و مالون دی آلدئید گذاشت و سبب بهبود وضعیت بیوشیمیایی گیاهچه ها در مقابل تنش اکسیداتیو گردید. به طورکلی به نظر می رسد سرکه چوب پسته 300 برابر رقت به عنوان عامل تعدیل کننده اثرات منفی ناشی از تنش شوری در پرایمینگ بذر نیل کاربردی‌تر و اقتصادی‌تر باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Improvement of germination indices and growth and biochemical characteristics of indigo seedlings due to priming of seeds with pistachio wood vinegar under salinity stress

نویسندگان [English]

  • Somayeh Bahrasemani 1
  • Azam Seyedi 2
  • Shahnaz Fathi 3
  • Mehrangiz Jokar 4

1 1. M.Sc. graduated in Agroecology

2 Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, University of Jiroft, Jiroft, Iran

3 Department of Medicinal Plants, Shahid Bakeri High Education Center of Miandoab, Urmia University, Urmia, Iran

4 , Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Jiroft, Jiroft, Iran

چکیده [English]

The current research was done in the form of a completely randomized basic design. Non-primed (control), hydro primed, and primed seeds with concentrations of 300 and 200- times the dilution of pistachio wood vinegar used in salinity conditions (0, 50, 100, and 150 mM NaCl). The results showed that salinity levels significantly decreased germination percentage, germination rate, germination rate coefficient, vigor index of seedling weight, fresh and dry weight of seedling, dry matter, radicle length, and anthocyanin content and increased the average germination time, the amount of total soluble sugars, reactive oxygen species, and malondialdehyde. Seed priming with pistachio wood vinegar significantly improved germination percentage, germination speed, and vigor index of seedling weight under saline conditions and reduced the average germination time. Seed priming with 300- and 200-times dilution of pistachio wood vinegar in normal conditions and 50 mM salinity improved the morphological characteristics of seedlings compared to unprimed seeds. Also, seed priming with pistachio wood vinegar, 300- times dilution, under salinity conditions by 100 mM reduces the content of soluble sugars and malondialdehyde, improving the biochemical status of seedlings compared to oxidative stress. In general, it seems seed priming of indigo with pistachio wood vinegar diluted 300- times is more practical and economical as a modulating agent for the adverse effects caused by salt stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Germination percentage
  • Malondialdehyde
  • Osmotic modulation
  • Reactive oxygen species
  • Sodium chloride