دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 52، شهریور 1401 
پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه زعفران طی ‏برهم‌کنش ملاتونین و تنش خشکی

صفحه 91-108

10.22108/ijpb.2023.138544.1329

پروانه همتی حسن گاویار؛ حمزه امیری؛ مارینو بی. آرنائو؛ سیف الله بهرامی کیا