دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 53، آذر 1401 
کشت و چرخۀ زندگی زیرۀ استوانه‌ای ‏‎(Bunium ‎cylindricum)‎‏: تکوین اندام‌های مختلف

صفحه 75-92

10.22108/ijpb.2023.137654.1321

فرخنده رضانژاد؛ هیرو رحیمی؛ فرزاد گنجعلیخانی حاکمی؛ نجمه عادلی فر؛ محسن اسدی