تأثیر نوع و غلظت عوامل محرک بر ویژگی‌های بیوشیمیایی و تولید متابولیت‌های ثانویه بافت کالوس گیاه مورینگا (Moringa oleifera L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آزمایشی ژنتیک و تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه ژنتیک و تولید گیاهی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

3 گروه فارماسیوتیکس و بیوتکنولوژی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

4 گروه شیمی دارویی و فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه محقق اردبیلی

5 ژنتیک و تولیدات گیاهی، دانشکده کشاو.رزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

گیاه مورینگا (.‌Moringa oleifera L) گیاه دارویی دارای بسیاری از ترکیبات دارویی و متابولیت‌های ارزشمند از جمله فلاونوئیدها است‌. به دلیل اهمیت دارویی و درمانی این گیاه این پژوهش با هدف بررسی تأثیر محرک‌هایی نظیر متیل‌جاسمونات، اسیدسالیسیلیک‌ و فنیل‌آلانین بر ویژگی‌های بیوشیمیایی و تولید متابولیت‌های ثانویه از بافت کالوس آن در شرایط درون‌شیشه‌ای انجام شد. طبق نتایج به دست آمده مشخص شد که غلظت‌های بالاتر اسیدسالیسیلیک‌ و متیل‌جاسمونات موجب افزایش معنی‌دار میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز در کالوس‌های مورد تیمار شد. همچنین کالوس‌های تیمار شده با متیل‌جاسمونات و فنیل‌آلانین در اکثر غلظت‌ها و مدت زمان‌ها در مقایسه با تیمار شاهد به طور معنی‌دار فعالیت آنزیم کاتالاز بیشتری نشان دادند. بیشترین مقدار فلاونوئید (628/0 میلی‌گرم بر گرم وزن کالوس) مربوط به محیط کشت حاوی 200 میلی‌گرم در لیتر متیل‌جاسمونات به مدت زمان ‌96 ساعت بود. از نظر مدت زمان‌ تیمار در اکثر تیمارها با افزایش مدت زمان استفاده از محرک‌ها، میزان تولید آنتوسیانین افزایش یافت. طبق نتایج به دست آمده با افزایش غلظت اسیدسالیسیلیک‌ از 50 به 100 و 200 میلی‌گرم در لیتر به خصوص برای مدت زمان 48 ساعت میزان تولید روتین در کالوس‌های گیاه مورینگا افزایش یافت. بیشترین میزان کوئرستین (38/5 میلی‌گرم بر گرم وزن تر کالوس) در محیط کشت حاوی 200 میلی‌گرم در لیتر متیل‌جاسمونات به مدت ‌96 ساعت و بیشترین میزان کمپفرول (45/3 میلی-گرم در گرم وزن تر کالوس) در محیط کشت حاوی 100 میلی‌گرم در لیتر ‌اسید‌سالیسیلیک به مدت 96 ساعت مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of the type and concentration of some elicitors on the biochemical characteristics and production of the secondary metabolites in the callus culture of Moringa oleifera L.

نویسندگان [English]

 • mehran Noruzpuor
 • Rasool Asghari 1
 • Nasser Zare 2
 • Hossein Ali Ebrahimi 3
 • Hamed parsa 4
 • Shima Bourang 5
1 Experimental group of genetics and plant production, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Mohaghegh Ardabili University
2 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Department of Pharmaceutics and Pharmaceutical Biotechnology, Faculty of Pharmacy, Ardabil University of Medical Sciences
4 Department of Medicinal Chemistry and Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, Mohaghegh Ardabili University
5 Genetics and Plant Production, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Mohaghegh Ardabili University
چکیده [English]

Salicylic acid, Phenylalanine,, Methyljasmonate, Moringa oleifera

کلیدواژه‌ها [English]

 • Salicylic acid
 • Phenylalanine
 • In vitro culture
 • Methyl jasmonate
 • Moringa oleifera

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402
 • تاریخ دریافت: 14 تیر 1402
 • تاریخ بازنگری: 07 شهریور 1402
 • تاریخ پذیرش: 12 شهریور 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 12 شهریور 1402