اثر اکتومیکوریز بر روی میزان برخی عناصر معدنی موجود در گیاه پسته (احمد آقایی) تحت تیمار غلظت‌های متفاوت منیزیم
2. اثر اکتومیکوریز بر روی میزان برخی عناصر معدنی موجود در گیاه پسته (احمد آقایی) تحت تیمار غلظت‌های متفاوت منیزیم

سکینه بهرامی سیرمندی؛ علی احمدی مقدم؛ سید جواد حسینی فرد

دوره 1، شماره 1 ، زمستان 1388، صفحه 1-12

چکیده
    مطالعات متعددی برای ایجاد اکتومیکوریز در شرایط استریل و همچنین بررسی اثر این سیستم همزیستی روی گیاهان انجام شده است. با این حال، تاکنون مطالعه‌ای که در آن گیاهان پسته اکتومیکوریزی و بدون میکوریز ...  بیشتر
بررسی تغییرات پروتئینی در برگ گیاه Lycopersicon esculentum cv. Isfahani تحت تنش شوری با استفاده از تکنیک الکتروفورز دو بعدی
3. بررسی تغییرات پروتئینی در برگ گیاه Lycopersicon esculentum cv. Isfahani تحت تنش شوری با استفاده از تکنیک الکتروفورز دو بعدی

فریبا امینی؛ علی‌اکبر احسانپور

دوره 1، شماره 1 ، زمستان 1388، صفحه 13-24

چکیده
  شوری آب یا خاک، یکی از تنش‌های اصلی است و به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک می‌تواند اثری منفی بر تولید محصول بگذارد. به نظر می‌رسد که گیا‌هان با مکانیسم‌های پیچیده‌ای در سطح کل گیاه، سطح سلولی و یا مولکولی ...  بیشتر
تأثیر کمبود روی بر رشد، رنگیزه‌ها و فتوسنتز گیاه کلم قرمز (Brassica oleracea L. var. capitata f. rubra) تحت شدت‌های مختلف نور
4. تأثیر کمبود روی بر رشد، رنگیزه‌ها و فتوسنتز گیاه کلم قرمز (Brassica oleracea L. var. capitata f. rubra) تحت شدت‌های مختلف نور

باهره پاسبانی؛ رقیه حاجی بلند؛ حلیمه امیر آزاد

دوره 1، شماره 1 ، زمستان 1388، صفحه 25-36

چکیده
  اثر کمبود روی بر رشد، مقدار رنگیزه‌ها و فتوسنتز گیاه کلم قرمز (Brassica oleracea L. var. capitata f. rubra) در سه شرایط نوری متفاوت، شامل 100، 200 و 400 µmolm-2s-1 در محیط هیدروپونیک با غلظت کافی (725 پیکومول روی آزاد) و پایین (30 پیکومول ...  بیشتر
تکوین گل آذین و گل در گونه amaricana Phytolacca (سرخاب کولی)
5. تکوین گل آذین و گل در گونه amaricana Phytolacca (سرخاب کولی)

سمیه نقی‌لو؛ محمدرضا دادپور؛ غلامرضا گوهری

دوره 1، شماره 1 ، زمستان 1388، صفحه 37-46

چکیده
  تکوین گل آذین و گل در گونه americana Phytolacca توسط میکروسکوپ نوری بازتابشی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد گل‌ها در گل آذین خوشه‌ای و با الگوی مارپیچی و رو به محور آغازش می‌یابند. هر گل توسط یک براکته ...  بیشتر
مطالعه میتوزی برخی از گونه‌های بخشDC. Hymenobrychis از جنس اسپرس Miller) (Onobrychisدر ایران
6. مطالعه میتوزی برخی از گونه‌های بخشDC. Hymenobrychis از جنس اسپرس Miller) (Onobrychisدر ایران

مسعود رنجبر؛ فاطمه حاج مرادی؛ رؤیا کرمیان

دوره 1، شماره 1 ، زمستان 1388، صفحه 47-54

چکیده
  جنس Onobrychisیکی از جنس‌های بزرگ تیره Fabaceae است که از 9 بخش تشکیل شده است. گیاهان این جنس اساساً در نواحی معتدل شمالی پراکنش دارند، لیکن مرکز اصلی تنوع آنها نواحی شرق مدیترانه و جنوب غربی آسیاست. بسیاری از ...  بیشتر
بررسی اثر متقابل سدیم نیتروپروساید (SNP) و مس بر برخی از پارامترهای رشد و فیزیولوژی گیاه شاهی (Lepidium sativum L.)
7. بررسی اثر متقابل سدیم نیتروپروساید (SNP) و مس بر برخی از پارامترهای رشد و فیزیولوژی گیاه شاهی (Lepidium sativum L.)

محمدعلی رئیسی؛ زهرا اسرار؛ شهرام پورسیدی

دوره 1، شماره 1 ، زمستان 1388، صفحه 55-76

چکیده
  مس یک ریز مغذی ضروری برای گیاه است، به گونه‌ای که کمبود آن متابولیسم گیاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مقدار زیاد مس باعث ایجاد سمیت در گیاه از طریق ایجاد گونه‌های فعال اکسیژن می‌شود. از طرفی Sodium Nitroprusside ...  بیشتر
تغییرات محتوای آلکالوئید تام، آتروپین و اسکوپولامین در برگ گیاه شاهبیزک (Atropa belladonna L.) از رویشگاه واز- شمال ایران، در ارتباط با برخی عوامل فنولوژیکی و محیطی
8. تغییرات محتوای آلکالوئید تام، آتروپین و اسکوپولامین در برگ گیاه شاهبیزک (Atropa belladonna L.) از رویشگاه واز- شمال ایران، در ارتباط با برخی عوامل فنولوژیکی و محیطی

فرح کریمی؛ طیبه امینی اشکوری؛ امینه زینالی

دوره 1، شماره 1 ، زمستان 1388، صفحه 77-88

چکیده
  آلکالوئیدها موادی بسیار متنوع هستند و برحسب خصوصیات بیوشیمیایی و شیمیایی در گروه‌های مختلفی قرار می‌گیرند. از میان آلکالوئیدهایی که از مشتقات اورنیتین هستند می‌توان از آلکالوئیدهای گروه تروپان، ...  بیشتر