همبستگی بین فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی و محتوای فنلی در دو گونه ترب شیر Leontice armeniaca) و (L. leontopetalum

نویسندگان

گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر، میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی در برگ‌های خشک و غدد زیرزمینی خشک و تازه Leontice armeniaca و L. leontopetalum اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که در هر دو گونه محتوای فنل، فلاونوئید کل و قدرت آنتی‌اکسیدانی در برگ‌ها از غدد زیرزمینی بیشتر و نیز در L. leontopetalum بیشتر از L. armeniaca بود. برگ و ریشه L. leontopetalum به ترتیب بیشترین و کمترین قدرت احیاکنندگی را نشان دادند. درصد خنثی‌سازی رادیکال برای L. armeniaca در هر دو اندام بیشتر از گونه دیگر بود. محتوای فنل و فلاونوئید کل و نیز فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی در تمامی آزمایش‌ها در نمونه‌های خشک غدد زیزرمینی هر دو گونه بیشتر از نمونه‌های تازه بود. همبستگی مثبت و معنی‌دار بین محتوای فنل و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و قدرت احیاکنندگی (به ترتیب 895/0 و 937/0=r) و همچنین بین محتوای فلاونوئید و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و قدرت احیاکنندگی (به ترتیب 859/0 و 96/0=r) مشاهده شد (P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlation between antioxidant activities and phenolic content of Leontice armeniaca and L. leontopetalum

نویسندگان [English]

  • Samira Shokatyari
  • Rashid Jamei
Department of Biology, Faculty of Sciences, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

In this study, the total phenol and flavonoid contents and antioxidant activities of dried leaves and fresh and dried tubers of Leontice armeniaca and L. leontopetalum were determined using ferric reducing antioxidant power (FRAP), reducing power and superoxide radical scavenging percentage. The results revealed that in both species, the content of total phenolic, total flavonoid and FRAP of leaf were greater than tuber. The order of total phenolic and total flavonoid contents and FRAP of leontopetalum was significantly higher than armeniaca (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant activity
  • Flavonoid
  • Phenol
  • leontice