همبستگی بین فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی و محتوای فنلی در دو گونه ترب شیر Leontice armeniaca) و (L. leontopetalum
2. همبستگی بین فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی و محتوای فنلی در دو گونه ترب شیر Leontice armeniaca) و (L. leontopetalum

سمیرا شوکت یاری؛ رشید جامعی

دوره 6، شماره 22 ، زمستان 1393، صفحه 1-14

چکیده
  در پژوهش حاضر، میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی در برگ‌های خشک و غدد زیرزمینی خشک و تازه Leontice armeniaca و L. leontopetalum اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که در هر دو گونه محتوای فنل، فلاونوئید کل و قدرت آنتی‌اکسیدانی ...  بیشتر
مطالعه اندام‌زایی گل در گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)
3. مطالعه اندام‌زایی گل در گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)

سید محمدعلی خواجه‌الدینی؛ سمیه نقی‌لو؛ محمدرضا دادپور

دوره 6، شماره 22 ، زمستان 1393، صفحه 15-24

چکیده
  گوجه‌فرنگی از مهم‌ترین گیاهان باغی و عضوی از تیره سیب‌زمینی است. با وجود اهمیت این گونه به عنوان یک مدل ژنتیکی، اطلاعات اندکی از روند نمو گل در این گونه در دسترس است. در مطالعه حاضر، اندام‌زایی گل در ...  بیشتر
اثر تنش کمبود آب بر شاخص‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه زنیان (Carum copticum)
4. اثر تنش کمبود آب بر شاخص‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه زنیان (Carum copticum)

رؤیا رضوی‌زاده؛ مهدیه شفقت؛ شهلا نجفی

دوره 6، شماره 22 ، زمستان 1393، صفحه 25-38

چکیده
  گیاه زنیان (Carum copticum L.) از مهم‌ترین گیاهان تیره Apiaceae است و مصارف دارویی فراوانی دارد. به منظور بررسی اثر تنش کم‌آبی بر رشد، عملکرد، انباشت متابولیت‌های سازگار (پرولین و کربوهیدرات) و مواد مؤثره گیاه زنیان ...  بیشتر
باززایی درون ‌شیشه برخی ژنوتیپ‌های ایرانی یونجه (Medicago sativa L.) از طریق جنین‌زایی بدنی
5. باززایی درون ‌شیشه برخی ژنوتیپ‌های ایرانی یونجه (Medicago sativa L.) از طریق جنین‌زایی بدنی

سهراب عابدی؛ ناصر زارع؛ رسول اصغری زکریا؛ پریسا شیخ‌زاده مصدق؛ مجید شکرپور

دوره 6، شماره 22 ، زمستان 1393، صفحه 39-50

چکیده
  وجود سیستم بهینه باززایی درون شیشه یکی از پیش‌نیازهای دستکاری ژنتیکی واریته‌ها و ژنوتیپ‌های گیاهان است. در پژوهش حاضر، جنین‌زایی بدنی ریزنمونه‌های برگ و دمبرگ چهار ژنوتیپ یونجه به نام‌های 18-6 (سینتتیک)، ...  بیشتر
اثر متیل جاسمونات و غلظت‌های مختلف یون کلر بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و مقدار پرولین در گیاه توتون واریته‌ کوکر ٣٤٧
6. اثر متیل جاسمونات و غلظت‌های مختلف یون کلر بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و مقدار پرولین در گیاه توتون واریته‌ کوکر ٣٤٧

محمدرضا تیزهوش جلالی؛ جنت سرمد؛ اکبر نورسته‌نیا؛ محسن زواره؛ مهیار مشتاقی

دوره 6، شماره 22 ، زمستان 1393، صفحه 51-62

چکیده
  جاسمونیک اسید و استر متیله‌ آن (متیل جاسمونات) یکی از تنظیم‌کننده‌های طبیعی رشد گیاهی است که به طور گسترده در گیاهان وجود دارد. در این حاضر، تأثیر غلظت 30 میکرومولار متیل جاسمونات به صورت محلول‌پاشی ...  بیشتر
تأثیر محلول‌پاشی عنصر روی و هورمون اکسین بر تغییرات هورمونی و رشد گیاه ذرت (Zea mays L.)
7. تأثیر محلول‌پاشی عنصر روی و هورمون اکسین بر تغییرات هورمونی و رشد گیاه ذرت (Zea mays L.)

بهنام زند؛ علی سروش‌زاده؛ فائزه قناتی؛ فؤاد مرادی

دوره 6، شماره 22 ، زمستان 1393، صفحه 63-76

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر محلول‌پاشی عنصر روی و تنظیم‌کننده رشد اکسین (ایندول بوتریک اسید) بر غلظت دو هورمون اکسین و آبسیزیک اسید در دو بخش هوایی و ریشه گیاه ذرت انجام شد. آزمایش در قالب بلوک های ...  بیشتر
اثر رقم، سرما و پاکلوبوترازول بر رشد، محتوای کلروفیل و جراحت غشای سلول در گیاهچه لوبیا
8. اثر رقم، سرما و پاکلوبوترازول بر رشد، محتوای کلروفیل و جراحت غشای سلول در گیاهچه لوبیا

ریحانه عموآقایی؛ الهام شریعت

دوره 6، شماره 22 ، زمستان 1393، صفحه 77-90

چکیده
  پاکلوبوترازول از جمله تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی از گروه تریازول‌ها است که می‌تواند گیاهان را از انواع تنش‏ها محافظت کند. پژوهش حاضر، برای بررسی اثر غلظت پاکلوبوترازول (0، 25 و 50 میلی‌گرم در لیتر) ...  بیشتر
تأثیر سایکوسل بر فعالیت‌های فتوسنتزی و اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) تحت تنش خشکی
9. تأثیر سایکوسل بر فعالیت‌های فتوسنتزی و اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) تحت تنش خشکی

بابک عندلیبی؛ فاطمه نوری

دوره 6، شماره 22 ، زمستان 1393، صفحه 91-104

چکیده
  خشکی به معنای کمبود رطوبت قابل استفاده خاک، مهم‌ترین تنش محیطی است که رشد و توسعه گیاهان را محدود می‌کند. فتوسنتز نیز فرآیند اصلی تعیین کننده رشد گیاهان است و توانایی حفظ این فرآیند در شرایط تنش‌های ...  بیشتر
مطالعه واکنش‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی چمن Agrostis stolonifera و Festuca arundinacea Schreb. نسبت به تنش خشکی
10. مطالعه واکنش‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی چمن Agrostis stolonifera و Festuca arundinacea Schreb. نسبت به تنش خشکی

ایوب ملااحمد نالوسی؛ عبداله حاتم‌زاده؛ محمود قاسم‌‌نژاد؛ محمد‌حسن علی بیگلویی

دوره 6، شماره 22 ، زمستان 1393، صفحه 105-116

چکیده
  تنش خشکی از مهم‌ترین عوامل محیطی محدود کننده رشد چمن‌ها در مناطق خشک و نیمه خشک است. در پژوهش حاضر، تغییرات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی دو گونه چمن، Agrostis stolonifera var. palustris و Festuca arundinacea Schreb. var ky 31 طی یک دوره 40 ...  بیشتر
تأثیر القای تتراپلوئیدی بر ویژگی‌های مورفولوژیک و ساختاری گیاه شاهدانه (Cannabis sativa L.)
11. تأثیر القای تتراپلوئیدی بر ویژگی‌های مورفولوژیک و ساختاری گیاه شاهدانه (Cannabis sativa L.)

مهسا باقری؛ حکیمه منصوری

دوره 6، شماره 22 ، زمستان 1393، صفحه 117-126

چکیده
  القای تتراپلوئیدی در گیاه شاهدانه (Cannabis sativa L.) با روش قطره چکان در غلظت‌های 05/0، 1/0 و 2/0 درصد کلشی‌سین در مدت زمان‌های 24 و 48 ساعت انجام شد. به منظور تعیین سطح پلوئیدی، آنالیز فلوسایتومتری انجام شد و صفات ...  بیشتر
مطالعه و بررسی الگوی بیان ژن AUX1 و تأثیر آن در ایجاد ریشه‌های نابجا در قلمه‌های زیتون (Olea europaea L.)
12. مطالعه و بررسی الگوی بیان ژن AUX1 و تأثیر آن در ایجاد ریشه‌های نابجا در قلمه‌های زیتون (Olea europaea L.)

وحیده هدایتی؛ امیر موسوی؛ فیامتا آلاگنا؛ ساوریو پاندولفی؛ خدیجه رضوی؛ لوسیانا بالدونی؛ سید مهدی حسینی مزینانی

دوره 6، شماره 22 ، زمستان 1393، صفحه 127-133

چکیده
  زیتون (Olea europaea L.) از مهم‌ترین محصولات حوزه مدیترانه است که صرفاً با قلمه تکثیر می‌شود. اگرچه ظرفیت ریشه‌دهی پایین در برخی از ارقام کارآیی تکثیر غیرجنسی زیتون را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد اما رشد ریشه‌های ...  بیشتر