دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 33، آذر 1396 
بررسی فلورستیک کوه نوا (نور)، استان کرمانشاه

صفحه 95-108

10.22108/ijpb.2017.105460.1037

محمد مهدی دهشیری؛ نسترن جلیلیان؛ گودرز طهماسبی