بررسی پاسخ مورفولوژیک و فیزیولوژیک اندام هوایی و زیرزمینی گیاه لیلکی (Gleditschia caspica) در برابر تنش شوری
1. بررسی پاسخ مورفولوژیک و فیزیولوژیک اندام هوایی و زیرزمینی گیاه لیلکی (Gleditschia caspica) در برابر تنش شوری

اصغر مصلح ارانی؛ آذر رفیعی؛ آفاق تابنده؛ حمید رضا عظیم زاده

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2017.94779.0

چکیده
  برای بررسی پاسخ مورفولوژیک و فیزیولو‍ژیک اندام هوایی و زیرزمینی گیاه لیلکی (Gleditschia caspica) دربرابر تنش شوری (شاهد، 4، 8 و 12 دسی‌زیمنس بر متر)، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار ...  بیشتر
اثر رژیم‌های آبیاری و محلول‌پاشی هیومیک اسید بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی مرزه (Satureia hortensis)
2. اثر رژیم‌های آبیاری و محلول‌پاشی هیومیک اسید بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی مرزه (Satureia hortensis)

فرنوش صبوری؛ علیرضا سیروس مهر؛ حسین گرگینی شبانکاره

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 13-24

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2018.22437

چکیده
  گیاهان در دوران رشد خود با تنش‌های متعدد محیطی مواجه می‌شوند که هر‌یک از آنها با‌توجه‌به میزان حساسیت و مرحلة رشد گیاه آثار متفاوتی بر رشد و عملکرد آن دارند. آزمایش حاضر با هدف بررسی اثر رژیم‌های هیومیک ...  بیشتر
بررسی تنوع‌آللی با روش SDS-PAGE در بافت برگ گندم نان
3. بررسی تنوع‌آللی با روش SDS-PAGE در بافت برگ گندم نان

مهدی کاکایی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 25-38

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2017.104257.1024

چکیده
  پژوهش حاضر برای بررسی قرابت ژنتیکی بین ژنوتیپ‌هایی از گندم نان (Triticum aestivum L.) براساس مطالعات الکتروفورزی پروتئین‌های برگ با روش SDS-PAGE انجام شد. در پژوهش حاضر، الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های محلول برگ ...  بیشتر
تنوع ژنتیکی جمعیت‌هایی از گونة سپستان (Cordia myxa L.) در ایران با نشانگر مولکولی CDDP
4. تنوع ژنتیکی جمعیت‌هایی از گونة سپستان (Cordia myxa L.) در ایران با نشانگر مولکولی CDDP

الهه لطیفی؛ مهدی یوسفی؛ مریم حائری نسب

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 39-54

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2018.105760.1046

چکیده
  سپستان (Cordia myxa L.) از تیرة گاوزبانیان (Boraginaceae Juss.)، گونة دارویی و اقتصادی مهمی است که در نواحی جنوبی ایران می‌روید. این گیاه، مقاوم به شوری و خشکی است و نقش مهمی در جلوگیری از فرسایش خاک ایفا می‌کند. تاکنون ...  بیشتر
اثر سالیسیلیک اسید بر مقدار فنل کل، فلاونوئید، آنتوسیانین و آنزیم‌های فنیل‌آلانین آمونیالیاز و تیروزین آمونیالیاز در گیاه گوجه‌فرنگی Solanum lycopersicum Mill))
5. اثر سالیسیلیک اسید بر مقدار فنل کل، فلاونوئید، آنتوسیانین و آنزیم‌های فنیل‌آلانین آمونیالیاز و تیروزین آمونیالیاز در گیاه گوجه‌فرنگی Solanum lycopersicum Mill))

علی اکبر احسانپور؛ محمد صادق مالکی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 55-68

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2018.103092.1013

چکیده
  گیاه گوجه‌فرنگی یکی از گیاهان زراعی است که به‌صورت گیاه مدل در شرایط آزمایشگاهی استفاده می‌شود. هورمون سالیسیلیک اسید سنتز و تجمع متابولیت‌های ثانویه را مانند فنل، فلاونوئید و آنتوسیانین با تغییر ...  بیشتر
تأثیر تنش شوری و سالیسیلیک اسید بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)
6. تأثیر تنش شوری و سالیسیلیک اسید بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)

آرش فاضلی؛ بتول زارعی؛ زهرا طهماسبی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 69-84

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2018.104605.1029

چکیده
  سیاه‌دانه (.Nigella sativa L) از خانوادة آلاله وﮔﻴﺎﻫﻲ یک‌ﺳﺎﻟﻪاست ﻛﻪ ﻋﻼوه‌ﺑﺮ ارزش داروﻳﻲ، در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻓﺮاوردهﻫﺎی آراﻳﺸﻲ‌ - ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارد. در پژوهش حاضر، اثر تنش شوری و سالیسیلیک ...  بیشتر