دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، آذر 1389 
بررسی ویژگی‌های تکوینی دانه گرده و تخمک در گونه Centaurea iberica Trevir. ex Spreng

صفحه 63-74

عبدالکریم چهرگانی‌راد؛ ناصر حسینی؛ منا ناظمی؛ حسین لاری یزدی


بررسی کمّی و کیفی ترکیبات فنلی در پوست سیب، رقم گالا

صفحه 75-88

لمیا وجودی مهربانی؛ محمدرضا دادپور؛ عباس دل آذر؛ علی موافقی؛ جعفر حاجی لو